מדיניות הפרטיות שלנו

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
זוהי מדיניות הפרטיות ("המדיניות") של אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ת.ד. 41 נתב"ג, ישראל 70100 ("החברה", "אל על" "אנו" או "אנחנו"). 
אל על מחויבת בשמירה על המידע האישי אודותיך ועל הפרטיות שלך. מתוקף מחויבותנו זו, אנחנו מבטיחים לקיים את העקרונות הבאים: 

לנהוג בשקיפות בכל הקשור לאיסוף המידע אודותיך ו/או אודות השימוש שלך באתר, ולשימוש בו על ידנו (ו/או על ידי מי מטעמנו): 

חשוב לנו כי בכל עת יהיה בידיך כל המידע הדרוש לך כדי לקבל החלטות מושכלות בקשר לשימוש שאנו ו/או מי מטעמנו נעשה במידע האישי אודותיך ו/או במידע שנאסוף (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמנו) אודות השימוש שלך באתר או באפליקציה. לצורך כך אנחנו נעשה שימוש במגוון טכניקות ואמצעים שמטרתם להנגיש לך מידע רלוונטי בקשר לשימוש הנעשה במידע אודותיך ו/או במידע שנאסף אודות אופן השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, בעיתוי ואופן המתאימים, והכל, בין אם שימוש כאמור נעשה על ידנו ו/או ע"י צדדי ג' מטעמנו. 

מדיניות הפרטיות המלאה שלנו נועדה לספק לך תמונה רחבה וטובה ככל הניתן בקשר למידע האישי שנאסף על ידינו והאופן שבו אנחנו משתמשים בו ושומרים עליו. על כן, חשוב שתעיין בה בהזדמנות הראשונה שתהיה לך וכן מפעם לפעם. חלקים במדיניות פרטיות זו ישימים באופן שונה על משתמשים אירופאים ומשתמשים ישראלים. אין בהוראות החלות על משתמשים אירופאים כדי לחול באופן זהה על משתמשים אחרים, ולהיפך. 

בנוסף, במקומות שבהם אנחנו מוצאים שדרוש לך מידע ספציפי, אנחנו נדאג לספק לך אותו בעיתוי ובמקום המתאים. 

מעבר לכך, אנחנו נשמח לענות על כל שאלה שלך ולספק לך כל הבהרה הדרושה לך, בכפוף למגבלות חוקיות. לצורך כך, תוכל לפנות אל קצין הגנת המידע שלנו באמצעות הפרטים הבאים:

עו"ד הילה שטרן-אטיאס

קצין הגנת המידע, אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

לפנייה בטופס דיגיטלי - לחץ כאן


להשתמש במידע האישי אודותיך אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלהלן, כפי וככל שתעודכן מעת לעת. 

המטרות שלשמן אנחנו משתמשים במידע האישי אודותיך כוללות, בין היתר, את אספקת השירותים או המוצרים שיוזמנו על ידך, שיפור חוויית השימוש שלך בהם ובערוצי השירות שלנו, לספק לך שירות בקשר להזמנות שלך, לשפר את השירותים והמוצרים שלנו, להגן על האינטרסים והזכויות שלנו, ביחס לחלק מהמשתמשים – לשלוח פניות בדיוור ישיר ו/או חומרים פרסומיים באמצעי תקשורת מסומים, לקיים פעילות עסקית ואדמיניסטרטיבית התומכת באספקת השירותים והמוצרים שלנו ללקוחותינו, עמידה בהוראות חקיקה אשר חלות עלינו. לרשימה המלאה של המטרות שלשמן אל על עושה שימוש במידע אישי על אנשים, ראה פרק 7 למדיניות הפרטיות המלאה שלנו.

כמו כן, ביחס לחלק מהמשתמשים, אנחנו נשתמש במידע האישי אודותיך על מנת ללמוד על צרכיך והעדפותיך האישיים ובהתאם לכך להציע לך הצעות המתאימות עבורך. ככל שהוראות אלה חלות עליך, אתה רשאי בכל עת לבקש כי נפסיק להשתמש במידע האישי אודותיך כדי לשלוח לך הצעות מותאמות אישית כאמור, ואנחנו נכבד את בקשתך בהתאם.   


להשקיע משאבים רבים כדי לכבד את הזכויות שלך ביחס למידע האישי אודותיך. 

אנחנו משקיעים משאבים רבים כדי לאפשר לך לממש את הזכויות שלך כנשוא המידע. על כן, בכל עת בה תרצה לעיין במידע האישי אודותיך, שנתקן אותו, נמחק אותו, נפסיק להשתמש בו למטרות מסוימות או בכלל או, ביחס לחלק מהמשתמשים שנעביר אותו אליך או לגורם אחר, תוכל לפנות אלינו, ואנחנו נכבד את בקשתך לכל הפחות כפי שאנו מחויבים לפי דין;​

לשמור על המידע האישי אודותיך מאובטח. 

הגם שאיננו יכולים להבטיח הגנה אבסולוטית על המידע האישי שלך, אנחנו מבטיחים כי אנו נוקטים ונמשיך לנקוט במגוון רחב של אמצעים שמטרתם להבטיח שהמידע האישי שלך יהיה מוגן. ​


מדיניות הפרטיות המלאה שלנו: 

על מנת לצפות במסמך המלא, יש ללחוץ כ​אן

​​​​​​​​​​​​

+ 1. על מה חלה מדיניות הפרטיות

מדיניות זו מתארת אילו סוגי מידע אישי החברה אוספת על אנשים, כיצד היא אוספת אותו, עושה בו שימוש, משתפת אותו עם צדדים שלישיים, שומרת עליו, מעבדת אותו וכיוצ"ב. 

בכל מקום במדיניות בו אנו מתייחסים ל"מידע אישי", הכוונה היא לכל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם, ו/או מידע אודות אדם (דהיינו, לא תאגיד או חבר בני אדם) מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם. 

כמו כן, בכל מקום במדיניות בו אנו מתייחסים ל"עיבוד" של מידע אישי, הכוונה היא לכל פעולה ביחס למידע אישי, לרבות, בין היתר, איסוף, שמירה, ארגון, הבניה, אחסון, התאמה, שינוי, אחזור, ייעוץ, שימוש, גילוי, שידור, הפצה, הנגשה, שילוב, צירוף, איחוד, סידור, הגבלה, מחיקה ו/או השמדה. 

בכל מקום במדיניות פרטיות זו בו אנו מתייחסים ל"נושא מידע", או "אתה" או "שלך" הכוונה היא לכל משתמש/ת אשר עושה שימוש באתר או באפליקציה שלנו, ואשר המידע האישי מתייחס אליו/ה. 

המדיניות מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך היא חלה על שני המינים באופן זהה. 

בעצם השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה למטרה כלשהיא (לרבות לצורך השימוש בשירותים ובתכנים המוצעים בהן, ובכלל זה רכישה של שירותים שונים המוצעים באתר ו/או באפליקציה), הינך מצהיר כי קראת, הבנת ואתה מסכים לכל התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, ואתה נותן הסכמתך מדעת לכל השימושים שהחברה עושה ו/או עשויה לעשות במידע אישי שתמסור באתר (לרבות העברתו לצדדי ג' למטרות המפורטות במדיניות זו) ו/או במידע שייאסף אודות השימוש שלך באתר, והכל, בין בעצמה ובין באמצעות צדדי ג' מטעמה. ​

בעצם בחירתך למסור מידע אישי לחברה באמצעות האתר ו/או האפליקציה באמצעות איזו מהדרכים המנויות במדיניות זה, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 • המידע האישי שתמסור לחברה נכון, שלם, מדויק ושייך לך. ביחס למסירת מידע אישי ע"י נושא מידע עבור צדדי ג' – יחולו הוראות סעיף 4 להלן.

 • המידע האישי יישמר במאגר/י המידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, וכן להעבירו לצדדי ג' הפועלים מטעמה או בשיתוף פעולה עימה, בהתאם לתנאים הקבועים במדיניות פרטיות זו. + 2. בקר המידע

החברה:

החברה משמשת כ"בעלת המידע" (Data Controller) של המידע האישי אודותיך. 

בעלי מידע במשותף ונוספים (ככל שרלוונטי):

ככל שביצעת הזמנת טיסה דרך החברה, אולם חלק ממנה מבוצעת על ידי חברת תעופה אחרת, גם חברה זו תשמש כ"בעל מידע" בנפרד. האופן שבו אותה חברת תעופה אחרת אוספת, עושה שימוש ומעבדת את המידע האישי אודותיך מוסדר במסגרת מדיניות הפרטיות של אותה חברה אחרת. 

יתר על כן, החברה הינה חלק מקבוצת חברות אשר כוללת בתוכה גם את סאן-דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ, ת.ד. 41 נתב"ג, ישראל 70100, ואת Superstar Holidays Limited, מ- Blackburn House, Blackburn Road, NW6 1RZ, London, UK כל אחת מחברות הקבוצה מבצעת פעילות מסוימת אשר מהווה חלק מהפעילות הכוללת של הקבוצה, שהיא הובלת אווירית באמצעות מטו​סים, או נלוות אליה. לצורך הפעילות הכוללת כאמור, כל חברות הקבוצה משתפות אחת עם השנייה מידע אישי על אנשים לצרכיהן הפנימיים. 

על כן, מידע אישי אודותיך שייאסף על ידי החברה עשוי להיות משותף עם חברות הקבוצה האחרות כאשר האחרונות יעשו בו שימוש אך ורק לצרכיהן הפנימיים; וכן להיפך, מידע אישי אודותיך אשר ייאסף על ידי חברות הקבוצה האחרות עשוי להיות משותף עם החברה, שתעשה בו שימוש אך ורק לצרכיה הפנימיים. 

בכל אחד מהמקרים הנ"ל, החברה וחברות הקבוצה האחרות ייחשבו כ"בעל מידע במשותף" לעניין המידע האישי אודותיך, והן תהיינה אחראיות ביחד ולחוד לקיום החובות להגנת המידע האישי אודותיך. 

בכל מקרה בו תהיינה לך שאלות בקשר לפעולות עיבוד המידע האישי אודותיך או תרצה לממש זכויותיך ביחס למידע אישי, הינך מוזמן לפנות אל החברה, אשר תטפל בפנייתך גם אל מול חברת הקבוצה האחרת הרלוונטית במען הרשום של החברה שלעיל או באמצעות פניה בטופס דיגיטלי  עם זאת, תוכל גם ליצור קשר עם כל אחת מחברות הקבוצה אשר מעבדות מידע אישי אודותיך במשותף עם החברה לפי הפרטים שלהלן:

סאן-דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ ת.ד. 41 נתב"ג, ישראל 70100  

Superstar Holidays Limited Blackburn House, Blackburn Road, NW6 1RZ, London, UK​

+ 3. קצין הגנת המידע ונציג החברה באיחוד האירופי

לצרכי דיני הגנת הפרטיות האירופיים בלבד, וקצין הגנת המידע של החברה הוא עו"ד הילה שטרן אטיאס, ת.ד. 41 נתב"ג, ישראל 70100. לפנייה בטופס דיגיטלי - לחץ כאן.+ 4. מתי אנחנו אוספים עליך מידע אישי

מידע אישי אודותיך שנאסף או מתקבל ממך: אנחנו אוספים עליך מידע אישי בכל עת שבה אתה משתמש בשירותים או במוצרים שלנו, משתמש בערוצי השירות שלנו, כגון באתרים והאפליקציות המופעלים על ידינו, או יוצר עמנו קשר. בחלק מהמקרים, אתה תמסור לנו את המידע באופן אקטיבי. בחלקם האחר, אנחנו נקלוט את המידע מתוך התבוננות בשימושים שלך בשירותים והמוצרים שלנו או בערוצי השירות שלנו. 

מידע אישי אודותיך שנאסף או מתקבל מצדדים שלישיים: בחלק מהמקרים, אנחנו עשויים לקבל עליך מידע מצדדים שלישיים, כגון במקרים בהם תבצע הזמנה של כרטיסי טיסה או של מוצרים או שירותים אחרים של החברה באמצעות חברות תעופה אחרות, סוכני נסיעות, באמצעות המעסיק שלך או באמצעות אדם אחר. ככל שאתה מבצע הזמנה כאמור עבור נושא מידע אחר, ביחס לחלק מהמשתמשים אתה מחויב להסב את תשומת ליבו כי אתה עומד למסור מידע אודותיו לחברה, וכן להפנות אותו למדיניות זו. ביחס לחלק אחר מהמשתמשים – הינך מצהיר ומאשר כי: (א) אתה מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור מידע אישי אודות נושא מידע  אחר לחברה, כי מסירת מידע אישי כאמור לחברה והשימוש בו על ידה (ו/או ע"י מי מטעמה) כמפורט במדיניות זו אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהן, ובכלל זה בפרטיותו של נושא המידע האחר; וכן (ב) נושא המידע האחר אישר ונתן הסכמתו המפורשת לאמור במדיניות פרטיות זו. ככל שלא ניתן לקבל הסכמתו, הינך מצהיר ומאשר כי אתה מוסמך לאשר מדיניות זו בשמו ועבורו. 

בנוסף, אנחנו עשויים להפנות למשתמשים מסוימים הצעות לשירותים או מוצרים המוצעים על ידי צדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים שלנו. הצעות אלו עשויות להיכלל באתרים או באפליקציות המופעלים על ידינו באמצעות הפניות שייכללו בהם לעמודים או אתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים (לפרטים ראה פרק 17 ('קישורים לאתרים של צדדים שלישיים') להלן), או להיות מופנות אליך באמצעות הניוזלטרים שלנו (ככל שתירשם אליהם ותסכים לקבל הצעות, כאמור), באמצעות נציגי החברה או בכל דרך אחרת. 

ככל שתרכוש שירותים או מוצרים מאת צדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים שלנו כאמור לעיל, אנחנו נקבל את פרטי העסקאות שתבצע מ​ולם ונשתמש בהם על מנת להתאים את ההצעות שיופנו אליך בעתיד כדי שיהיו יותר רלוונטיות עבורך. לפרטים בנושא שימוש החברה במידע על עסקאות שתבצע מול שותפים עסקיים שלה ראה פרק 7 ('מטרות העיבוד של המידע האישי והבסיסים החוקיים לעיבוד מידע אישי') להלן.+ 5. אי מסירת מידע אישי לחברה והשלכותיו

אינך מחויב למסור לנו כל מידע אישי אודותיך. עם זאת, במקרים מסוימים, אי מסירת המידע האישי אודותיך תוביל לכך שלא נוכל לספק לך את השירות או המוצר שתבקש שנספק לך. להלן פירוט של המקרים הללו:

חובה חוקית שחלה על החברה: הוראות חקיקה מסוימות שחלות על החברה מחויבות אותה לאסוף סוגי מידע אישי מסוימים כתנאי למתן שירות או מוצר המוצע על ידה. במקרים אלו, ככל שלא תמסור לנו את המידע, לא נוכל לספק לך את השירות או המוצר שתבקש שנספק לך. 

כך לדוגמא, הוראות חקיקה מסוימות דורשות מהחברה למסור לרשויות ציבוריות במדינות היעד של טיסותיה פרטים אישיים על הנוסעים. הגם שאינך מחויב למסור לנו כל מידע אישי, ככל שלא תמסור לנו סוגי מידע אישי מסוימים לא נוכל לבצע את הזמנתך תוך עמידה בחובותינו החוקיות. לכן, סירובך למסור לנו מידע אישי כאמור יגרור לכך שלא לבצע את הזמנתך. 

חובה חוזית של החברה: לעתים, חובה חוזית כלשהי מחייבת את מסירת המידע האישי אודותיך. במקרים אלו, הגם שאינך מחויב למסור לנו את המידע, אי מסירתו תוביל לכך שלא נוכל לקיים את חובתנו החוזית כלפיך וכפועל יוצא מכך, לא נוכל לספק לך מוצר או שירות שתבקש שנספק לך. 

כך לדוגמא, ככל שתזמין דרך החברה חבילת נופש הכוללת טיסה ולינה במלון, היא תידרש למסור מידע אישי אודותיך שתמסור לה לצד שלישי המספק שירותי תיירות, על מנת שהאחרון יוכל להסדיר את ביצוע הזמנתך מול המלון הרלוונטי. 

מסירת המידע נדרשת לצורך התקשרות בחוזה מולך: בחלק מהמקרים, מסירת מידע אישי אודותיך הינה תנאי להתקשרות חוזית בינך לבין החברה. כך, גם במקרים אלו, הגם שאינך מחויב למסור לנו כל מידע אישי, ככל שלא תמסור לנו מידע אישי מסוגים מסוימים, לא נוכל להתקשר בהסכם מולך וכפועל יוצא מכך, לא נוכל לספק לך שירות או מוצר שתבקש שנספק לך. 

כך לדוגמא, במסגרת הליך הזמנת כרטיס טיסה אנחנו נבקש כי תמסור לנו את כתובת הדוא"ל שלך על מנת שנוכל לשלוח לך את כרטיסי הטיסה האלקטרוניים שהוזמנו על ידך. ככל שבמסגרת הזמנת הטיסה לא תמסור לנו כתובת דוא"ל למשלוח כרטיסי הטיסה האלקטרוניים, לא נוכל לבצע את הזמנתך.  

על אף האמור, ביחס למשתמשים מסוימים יחולו ההוראות שלהלן: ככלל, למעט ביחס לחובה חוקית המוטלת על המשתמש למסור לחברה מידע (ראה "חובה חוקית שחלה על החברה"), לא חלה עליך חובה חוקית למסור לחברה מידע אישי אודותיך, ומסירתו תלויה ברצונך החופשי בלבד. ואולם, ככל שלא תמסור לחברה מידע אישי בהתאם לנדרש עפ"י החברה, ייתכן והחברה לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך ו/או להשיב לפנייתך אליה (הכל, לפי העניין). 

+ 6. מה הם סוגי המידע האישי שהחברה אוספת


מידע שנאסף במסגרת הזמנות כרטיסי טיסה, חבילות נופש ומוצרים ושירותים נלווים: מידע זה כולל, בין היתר, שם, תאריך לידה, מספר זהות, מספר דרכון, מספר PNR (מספר הזמנה), כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, מדינת אזרחות ו/או תושבות, מגדר, מצב משפחתי, מגבלות רפואיות וציוד רפואי נדרש לטיסה, ארוחות מועדפות, פרטי המלווים לטיסה, מקום הושבה בטיסה, העדפות אישיות בטיסה, מחלקה בטיסה, יעד ומועדי הטיסה המוזמנת ונתוני רכישת שירותים ומוצרים נלווים לטיסה (כגון העלאת כבודה נוספת לטיסה, אפשרות לבחירת מושב ושדרוגי מושבים בטיסה). ביחס לנוסעים ליעדים מסוימים כגון ארה"ב, נאספים גם איש קשר ביעד הטיסה ומען לשהייה ביעד. בנוסף, ככל שהטיסה שלך הוזמנה על ידי לקוח עסקי, החברה עשויה לשמור גם נתונים אודות מקום עבודתך, משלח ידך ותפקידך אצל הלקוח העסקי.

מידע שנאסף במסגרת ביצוע צ'ק אין: בכל עת בה תעבור הליך בידוק לפני טיסה, בין אם בשדה התעופה הרלוונטי ובין אם באמצעות ביצוע בידוק מוקדם דרך האתרים או האפליקציות שלנו, יאספו עליך נתונים, כגון נתוני הדרכון שלך ומשקל הכבודה שלך. כמו כן, במסגרת הבידוק המוקדם אתה עשוי למסור לנו מידע נוסף בקשר להעדפותיך וצרכיך בטיסה.

מידע שנאסף אודות חברי מועדון הנוסע המתמיד: ככל שתצטרף כחבר במועדון הנוסע המתמיד, החברה עשויה לקבל ולעשות שימוש במידע נוסף אודותיך, כגון שמך, מצבך המשפחתי, כתובת דוא"ל, טלפון, מקום עבודתך והתפקיד שאתה ממלא בו, מעמדך במועדון, נתוני הדרכון שלך, מדינת אזרחותך, מספר מזהה, תאריך לידה, כתובת מגוריך, העדפותיך בטיסות (כגון משקאות, מגזינים וארוחות מועדפות עליך), נתונים נוספים שתבחר להשלים בפרופיל שלך, סוג כרטיס ה-Fly Card שברשותך (ככל שיהיה ברשותך כרטיסFly Card), נקודות הצבירה שלך במועדון וכן נתונים לגבי מימוש נקודות בבתי עסק שהם שותפים עסקיים של החברה. בנוסף, לחברי מועדון הנוסע המתמיד קיימת אפשרות לפתוח כרטיס משפחתי, באמצעות עדכון נתונים אישיים שלהם בחשבון המשפחתי שלהם. הנתונים שיוזנו על בני המשפחה הם שמם של קרובי המשפחה, תאריכי הלידה שלהם, קירבתם לחבר המועדון, פרטי הדרכונים שלהם ותוארם המשפחתי.

מידע שנאסף אודות לקוחות רשומים באפליקציות שלנו: בעת הרישום לאפליקציות שלנו, אנחנו נאסוף עליך מידע כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון הנייד שלך, תאריך הלידה שלך ומספר הזהות שלך (ללקוחות רשומים בעלי תעודת זהות ישראלית בלבד). ללקוחות הרשומים באפליקציות שלנו יש אפשרות לסרוק את הדרכונים שלהם. סריקת הדרכונים מתבצעת באמצעות טכנולוגיה שממירה את תמונות לטקסט והמאפשרת לנו לאסוף אך ורק את הפרטים הדרושים לנו על מנת לאפשר לך לעלות לטיסה, ובהקשר זה יצויין כי צילום הדרכון אינו נשמר אצלנו. בנוסף, ללקוחות הרשומים באפליקציות קיימת אפשרות לפתוח כרטיס משפחתי, באמצעות עדכון נתונים אישיים שלהם בחשבון המשפחתי (ראה לעיל). 

מידע שנאסף במסגרת ביצוע הזמנות של מוצרים או שירותים אחרים מהחברה וכן במסגרת השימוש בהם: גם במקרים בהם תרכוש מוצרים או שירותים מהחברה אשר אינם כרטיסי טיסה או מוצרים או שירותים נלווים להם (כגון מוצרי דיוטי פרי, שירות "מתנה בשמיים", חבילות נופש וכן ביקוריך בטרקליני החברה בארץ ובעולם) או תעשה בהם שימוש, החברה תתעד ותשמור רישום של פרטי הרכישות או ההזמנות של מוצרים או שירותים אלו, כמו גם של הנתונים שתמסור לה במסגרת הזמנתם. 

מידע שנאסף במסגרת ביצוע הזמנות של מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים של החברה: ככל שתרכוש שירותים או מוצרים מאת צדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים שלנו כאמור בפרק 4 ('מה הוא מידע אישי ומתי אנחנו אוספים עליך מידע אישי') לעיל, אנחנו נקבל את פרטי העסקאות שתבצע מולם. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את מועדי העסקאות, תיאור של המוצר או השירות שנרכש על ידך, מחירו ועוד. 

מידע שנאסף במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי או Pay Pal: מידע זה כולל, בין היתר, שם הנוסע, שם בעל כרטיס האשראי באמצעותו מתבצע התשלום, פרטי כרטיס אשראי, תנאי התשלום, מספר PNR (מספר הזמנה), פרטי הטיסה המוזמנת (מספר טיסה, יעד הטיסה ומועדי הטיסה) ומספר תעודת זהות. בנוסף למידע זה, במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות האתרים או האפליקציות שלנו, נאספים גם סוגי המידע הבאים: כתובת IP של המכשיר שממנו מבוצע התשלום ופרטי הדפדפן וספק האינטרנט של המכשיר באמצעותו מתבצע התשלום. 

מידע שנאסף על השימוש שלך באתרים או באפליקציות שלנו: מידע זה כולל, בין היתר, כתובת IP או מזהי המכשירים האחרים שבאמצעותם תגלוש באתרים או באפליקציות שלנו, סוג הדפדפן, המכשיר ומערכות ההפעלה שבאמצעותם גלשת לאתרים או לאפליקציות שלנו, העדפות השפה, התצוגה והמערכת של המכשיר או הדפדפן שבאמצעותו גלשת לאתרים או לאפליקציות שלנו, מועדי ושעות הגישה שלך לאתרים או לאפליקציות, הדפים באתרים או האפליקציות שלנו בהם גלשת, החיפושים שתבצע באתרים או באפליקציות, העמודים שמהם הופנית אליהם ודפוסי גלישה ושימוש אחרים באתרים ובאפליקציות שלנו, דו"חות של תקלות טכניות ומידע טכני נוסף. על אף האמור, מובהר כי ביחס לחלק מהמשתמשים, מידע האמור בחלק זה, כולו או חלקו, אינו מהווה "מידע אישי". בהתאם, זכויות המוקנות לנושא המידע ביחס למידע אישי, לא יחולו על סוגי המידע המפורטים בפרק זה, בהתאמה. 

מידע שיימסר במסגרת תקשורת עימך: ככל שתיצור קשר עם החברה ו/או עם מי מטעמה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני, מילוי טופס באתר או באפליקציה שלנו, צ'אט, רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת, המידע שתמסור בכל פנייה כאמור, לרבות תלונות, בקשות, הערות והארות. יובהר, כי ככל שתיצור קשר עם החברה ו/או עם מי מטעמה באופן טלפוני, נציגי שירות הלקוחות עשויים להקליט ו/או לתעד בכתב את השיחות, בין היתר, למטרת ביקורת על איכות השירות ומניעת תרמית. בנוסף, ככל שתצטרף לניוזלטר של החברה, החברה תקבל עדכון אוטומטי בכל עת שבה תפתח את הניוזלטר שנשלח אליך או תלחץ על קישור הכלול בו. 

מידע מרשתות חברתיות: בכפוף להגדרות הפרטיות אשר תגדיר בחשבונות שלך ברשתות החברתיות השונות, החברה עשויה לקבל נתונים ממפעילי הרשתות החברתיות בהן יש לך חשבון. כך לדוגמא, במקרה בו תזדהה באתר או באפליקציה של החברה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך, אנחנו עשויים לקבל את נתוני החשבון שלך, לרבות מידע אודות אנשי הקשר שלך ותחומי העניין שלך. על מנת לקבל פרטים אודות המידע שאנחנו עשויים לקבל ממפעילי הרשתות החברתיות השונות וכן כיצד לשנות את הגדרות הפרטיות בחשבונות שלך ברשתות החברתיות, חשוב שתעיין במדיניות הפרטיות של אותן רשתות.    

מידע שיימסר במסגרת סקרי לקוחות: החברה עשויה להציע לך להשתתף בסקרי לקוחות. ההשתתפות בסקרים כאמור אינה חובה, אך הנתונים אשר תספק במסגרת אותם סקרים יישמרו על ידי החברה יחד עם הפרטים המזהים שלך ונתוני הקשר שלך.

נתוני מיקום מכשירך: במסגרת השימוש באפליקציה בלבד, ככל שאפשרות זו זמינה במסגרת הגדרות הפרטיות של מכשירך, נתונים אודות מיקום מכשירך (פרטים אודות השימוש שאנחנו עושים בנתוני מיקומך זמינים לצפייה במדיניות הפרטיות של האפליקציות שלנו). עוד יובהר, כי כתובות ה-IP מאפשרות לחברה להסיק נתונים כלליים אודות מיקום מכשירך (מדינה ועיר). 

נתוני מיקומך בשדות התעופה: בחלק משדות התעופה אשר מהם יוצאות טיסותינו נעשה שימוש בטכנולוגיות אשר באמצעותן נציגים בשדה סורקים את הברקוד המודפס על גבי כרטיסי העלייה למטוס של הנוסעים בעת המעבר במספר נקודות מוגדרות בשלבי העלייה למטוס בשדה התעופה. לחברות התעופה הפועלות בשדות תעופה אלו (וביניהן החברה) יש גישה לנתוני הסריקות של כרטיסי הטיסה של הנוסעים בטיסותיהן והם מאפשרים להן לדעת באיזה שלב הנוסעים נמצאים בתהליך העלייה למטוס. לנוסעים בטיסות שיוצאות מאותם שדות תעופה ניתנת האפשרות להתנגד לשימוש בטכנולוגיות מסוג זה.

מידע שנאסף במסגרת שימוש שתעשה במערכות בידור בטיסות: במהלך הטיסות המופעלות על ידי החברה תוכל לעשות שימוש במערכות בידור אשר משתנות בהתאם לסוג המטוס (לפרטים נוספים אודות מערכות אלו יש להיכנס לקישור שלהלן: https://www.elal.com/he/PassengersInfo/OnBoard/In-flight-Entertainment/Pages/default.aspx ​). מערכות בידור אלו כוללות מערכות בידור שיותקנו במטוסים, חיבור ל-WiFi בטיסה ומערכת Streaming בטיסות החברה. בעת השימוש שלך במערכות בידור אלו, החברה מקבלת מן החברות המפעילות את המערכות הללו מידע על השימוש שלך במערכות. יודגש כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על האיסוף של המידע על ידי החברות המפעילות את המערכות הללו, אלא רק על המידע המתקבל על ידי החברה מן החברות הללו. על כן, בטרם השימוש במערכות אלו יש לעיין במסמכי תנאי השימוש ומדינית הפרטיות המצורפים למערכות הללו כיוון שהם אלה שמסדירים את שימושך במערכות, ומהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ספק המערכות הנ"ל בקשר אליהן או בגינן.    

מידע שנאסף במסגרת השתתפותך במכרזים ותחרויות שיערכו על ידי החברה: ככל שתשתתף במכרזים לרכישת כרטיסי טיסה מוזלים (Bid2Fly) או במכרזים לשדרוגי כרטיסי טיסה (אל על Upgrade),  המופעלים על ידי צדדים שלישיים, החברה תבצע רישום של סכומי ההצעות שיוגשו על ידך וזכיותיך במכרזים וכן תתבקש למסור לה פרטים של אמצעי תשלום שבאמצעותו תרצה לשלם בעבור כרטיס הטיסה או השדרוג, ותעשה בהם שימוש רק במקרים בהם תזכה במכרזים. 

מידע שנאסף במסגרת הגשת מועמדותך למשרה בחברה: ככל שתרצה להגיש מועמדות למשרה באתר שלנו, תידרש להשלים פרטים אישיים אודותיך, כגון שם, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תאריך לידע, מגדר, שנת עלייה, אזרחות, פרטי רישיון נהיגה שברשותך, קופת החולים שהינך חבר בה, כתובת מגורים, מסמכי קורות חיים והמלצות שתשלח במסגרת הגשת מועמדותך, נתוני השכלה וניסיון שלך, נתונים לגבי שפות דיבור, שירותך הצבאי, המקור שדרכו הגשת מועמדותך לחברה וקרוביך שעובדים בחברה. ככל שתגיש מועמדותך לתפקיד טייס בחברה, תידרש גם למסור פרטים אודות שעות הטיסה שלך, רישיונות הטייס שלך ותעודה רפואית. 

+ 7. מטרות העיבוד של המידע האישי והבסיסים החוקיים לעיבוד מידע אישי
החברה מעבדת או עושה שימוש מידע אישי לצורך אחת או יותר מן המטרות המפורטות בפרק זה להלן. 
בנוסף, החברה לא תעשה כל שימוש במידע אישי אודותיך אלמלא קיים בסיס חוקי לשימוש כאמור. הבסיסים החוקיים שמכוחם החברה עשויה לעבד מידע אודותיך הם הבסיסים הבאים: 

 • הסכמתך כי החברה תעבד מידע אישי אודותיך לצורך מטרה ספציפית אחת או יותר ,דוגמא: ככל שנתת את הסכמתך, או תתן אותה בעתיד בערוצים השונים, קבוצת אל על תשלח לך מידע פרסומי שלה ושל צדדים שלישיים. ​​
  במקרים בהם הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי אודותיך הוא הסכמה, אתה רשאי בכל עת למשוך את הסכמתך לעיבוד המידע האישי אודותיך למטרות שבגינן ניתנה הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא"ל הבאה: Privacy@elal.co.il

  מובהר, כי ככל שתמשוך את הסכמתך כאמור, ייתכן שלא נוכל לספק לך חלק מהשירותים שהזמנת או לספק אותם באופן שהתכוונו לספק לך אותם, וזאת מבלי שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך. 
 • עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חוזה אשר הינך צד לו או על מנת לנקוט בצעדים לבקשתך טרם התקשרות בחוזה, דוגמאות:
  (1) עיבוד נתוני הזמנתך נדרש לנו על מנת לבצע את הזמנתך ולאפשר את השלמתה; (2) נתוני אמצעי התשלום שלך נדרשים לנו על מנת לגבות את התמורה בגין מוצרים או שירותים שיוזמנו על ידך
 • עיבוד המידע נדרש לצורך קיום חובה חוקית החלה על החברה, דוגמאות:  (1) במקרה בו תזמין טיסה, כתנאי להשלמת הזמנתך, בהתאם לדין המקומי במדינות מסוימות (כגון האיחוד האירופאי, ארה"ב וישראל) אנחנו מחויבים לאסוף עליך מידע ולהעבירו לרשויות הרלוונטיות (כגון רשויות הגירה, מכס וביטחון) במדינות המוצא, היעד, ומדינות שטיסתך עוברת מעליהן; (2) לעיתים החברה נדרשת החברה מחויבת, מכוח הוראות חקיקה מסוימות ליידע לפחות אדם אחד הכלול בכל הזמנת טיסה על עדכונים ושינויים שיחולו בטיסה המוזמנת, ועל כן, כתנאי לביצוע הזמנת טיסה החברה אוספת את פרטי הקשר של אדם אחד לפחות הכלול בהזמנה.​
 • עיבוד המידע נדרש למען טובת הציבור או לצורך הפעלת סמכות רשמית המוטלת על החברה דוגמא: החברה נדרשת לבצע פעולות עיבוד מסוימות של מידע אישי על נוסעים, לצורך שמירה על ביטחון הנוסעים 
 • עיבוד המידע נדרש לצורך מילוי אינטרסים לגיטימיים של החברה או של צד שלישי , דוגמאות: (1) החברה שומרת מידע על הזמנות היסטוריות של לקוחותיה למקרים בהם היא תיזקק לו לצורך התגוננות מפני הליכים משפטיים; (2) החברה אוספת נתונים על השימוש באתרים ובאפליקציות שלה לצורך זיהוי ומניעת שימוש לרעה בהם; (3) החברה מקליטה שיחות עם לקוחות הפונים למוקד שירות הלקוחות על מנת לבקר את איכות השירות המסופק על ידה ולשפר אותו ​

מובהר, כי הבסיסים החוקיים המפורטים לעיל הם הבסיסים החוקיים לפעולות עיבוד המידע האישי המתבצעות על ידי החברה מכוח דיני הגנת המידע האירופאיים. מובהר, כי ככל שעיבוד המידע האישי אודותיך כפוף למערכות דינים אחרות, אזי הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי אודותיך על פי אותם דינים עשוי להיות שונה.​

בדינים מסוימים, וביחס לחלק מהמשתמשים בלבד, כאשר אנו מעבדים מידע אישי לצורך מילוי אינטרסים לגיטימיים של החברה או של צד שלישי, עיבוד מידע זה נעשה בכפוף לכך שהאינטרסים או הזכויות והחרויות הבסיסיות של האנשים שאליהם מתייחס המידע האישי אינם גוברים על האינטרסים הלגיטימיים של החברה או של צד שלישי כלשהו. 

בכל מקום בו מידע אישי אודותיך מעובד בהתבסס על בסיס חוקי זה, הינך מוזמן בכל עת לפנות אלינו על מנת לקבל פרטים על הבחינה שבוצעה על ידינו בעניין ואשר הובילה להחלטתנו כי פעילות עיבוד מידע אישי מסוימת יכולה להתבצע בהתבסס על בסיס חוקי זה.


​​
+ 8. העברת מידע אישי לצדדים שלישיים

כאמור בפרק 2 ('בעל מידע') לעיל, החברה משתפת מידע אישי אודות אנשים עם חברות אחרות בקבוצת אל על לצורך תמיכה בפעילותה הכוללת של קבוצת אל על ולצורך צרכיהן הפנימיים של חברות הקבוצה האחרות. 
בנוסף, אנחנו עשויים להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים הבאים, למטרות המפורטות להלן:
 • צדדים שלישיים אשר מאפשרים את ביצוע הזמנות שתבצע. נותני שירותים אלו כוללים, בין היתר, חברות תעופה אחרות איתן תבצע טיסות המשך, רשויות שדות תעופה השונות וארגונים נוספים אשר יטפלו בסידורי הנסיעה שלך;
 • נותני שירותים וספקים אשר נותנים לנו שירותים המסייעים לנו לספק שירותים ומוצרים ללקוחותינו. דוגמאות לנותני שירותים וספקים כאמור הן נותני שירותי IT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי ביצוע תשלומים ועוד; 
 • נותני שירותים וספקים במקרים של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים שהחברה הינה צד להם או בכל מקרה אחר בו שיתוף המידע עמם יהיה נחוץ לצורך שמירה על קניין ו/או זכויות החברה או צד שלישי כלשהו;
 • רשויות ציבוריות במדינות שונות לצורך מילוי חובה חוקית שחלה עלינו. כך לדוגמא, במקרה בו תזמין טיסות ליעדים מסוימים (לרבות מדינות באיחוד האירופי או בארה"ב), החברה תידרש מכוח חוק להעביר את נתוני ההזמנה של כרטיס הטיסה שלך לרשויות ציבוריות ביעדים אלו; למידע נוסף בדבר האופן שבו הרשויות בארה"ב מעבדות ושומרות את המידע, אנא פנה לאתר: www.tsa.gov
 • רשויות ציבוריות במדינות שונות לצורך קיום צווים שיפוטיים. רשויות ציבוריות כאמור עשויות כלול, בין השאר, את רשויות הביטחון, המכס וההגירה;
 • ושותפים עסקיים של החברה. על מנת להנגיש לך מגוון רחב של פתרונות אשר עשויים לעניין אותך, אנחנו עשויים להציע לך מוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים של החברה בין אם במסגרת האתרים, האפליקציות שלנו או בכל דרך אחרת. במידה ותביע עניין כלשהו בהצעות כאמור, אנחנו עשויים להעביר מידע אישי אודותיך לאותם צדדים שלישיים.

העברת המידע האישי אודותיך כאמור לעיל תיעשה במועד הראשון בו תידרש או תצטרך החברה להעביר את המידע האישי האמור. תשומת ליבך, כי צדדי ג' אליהם יועבר מידע אישי כאמור מצויים (כולם או חלקם) מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בכל הקשור להעברת ו/או שמירת ו/או עיבוד ו/או אחסון מידע אישי מחוץ לגבולות ישראל, ראה הוראות סעיף 16 להלן. 

שים לב כי מקום בו המידע האישי אודותיך נשמר גם על ידי סוכן הנסיעות שלך, כי אז מדיניות זו אינה חלה על המידע האישי שבידי הסוכן, והחברה אינה אחראית לפעולות של סוכן הנסיעות ביחס למידע אישי כאמור.

כמו כן שים לב שבמקרה של טיסות המשך או טיסות קוד משותף המבוצעות על ידי חברת תעופה אחרת, המידע אודותיך מועבר לחברה האחרת, מדיניות זו אינה חלה על המידע האישי שבידי החברה האחרת, ועליך לעיין במדיניות הפרטיות של החברה האחרת לעניי זה. החברה אינה אחראית לפעולות של החברה האחרת ביחס למידע אישי כאמור. 

בנוסף, ככל שצד שלישי כלשהו יציע לרכוש את החברה, או חברה אחרת השייכת לקבוצת אל על או את נכסיה כל אחת מהן (כולם או חלקם), מידע אישי אודותיך עשוי להיחשף בפניו. + 9. זכויותיך ביחס למידע האישי אודותיך

הינך זכאי לזכויות הבאות ביחס למידע האישי אודותיך: 

זכות עיון – ככל שתבקש זאת, הינך זכאי לקבל מן החברה אישור בדבר האם מוחזק בידי החברה מידע אישי אודותיך, ובמידה שכן – לקבל עותק מן המידע האישי האמור, וכן מידע על (1) מטרות העיבוד של המידע האישי אודותיך, (2) הקטגוריות השונות של המידע האישי אודותיך, (3) מי שקיבל או יקבל (או קטגוריות של מקבלים) מידע אישי אודותיך, ובפרט, מקבלי מידע קיימים או עתידיים כאמור במדינות מחוץ לאיחוד האירופי או שהינם ארגונים בינלאומיים, (4) במידת האפשר, משך הזמן שבו יישמר המידע האישי אודותיך או, ככל שהדבר אינו אפשרי, הקריטריונים לקביעת משך הזמן האמור, (5) זכויות שמוקנות לך בקשר למידע האישי אודותיך ועיבודו על ידי החברה, (6) זכותך להגיש תלונה לרשויות המוסמכות, (7) ככל שהמידע האישי אודותיך שבידי החברה לא הגיע ממך – מידע הנוגע למקור המידע, ו-(7) במקרה בו מידע אישי אודותיך מועבר למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (דהיינו למדינות שאינן חברות באיחוד האירופי או שאינן איסלנד, ליכטנשטיין או נורווגיה) או לארגונים בינלאומיים - הצעדים הננקטים על ידי החברה על מנת להגן על המידע המועבר למדינות או לארגונים כאמור. 

החברה עשויה לדרוש ממך פרטים מזהים או מידע נוסף על בקשתך, בין היתר, על מנת לוודא כי היא אינה מוסרת מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים.  

בקשות לעיון במידע אישי יש לשלוח בטופס​ >>

כל בקשה נוספת לעיון, מעבר לבקשה הראשונה, עשויה להיות כרוכה בתשלום בגין העלויות הכרוכות במענה לבקשה שכזו. מובהר, כי זכותך לקבל עותק של המידע האישי אודותיך כאמור לעיל כפופה לזכויות של אחרים מלבדך. לפיכך, ככל שיהיה במסירת עותק של המידע האישי אודותיך כדי לפגוע בזכויות גורמים אחרים כאמור, החברה עשויה שלא למלא אחר בקשתך לקבלת עותק מן המידע האישי אודותיך (כולו או חלקו) או למלא אותה בצורה מוגבלת. 

זכות לתיקון מידע אישי אודותיך – ככל שמידע אישי אודותיך המעובד על ידי החברה אינו מדויק, אתה רשאי לבקש כי החברה תבצע תיקונים למידע אישי כאמור. כמו כן, ככל שמידע אישי אודותיך אינו שלם, אתה רשאי לבקש כי החברה תבצע השלמות למידע אישי כאמור ובהתחשב במטרות עיבוד המידע האישי, החברה תיענה לבקשתך. 

בקשות לתיקון ו/או השלמת מידע אישי אודותיך יש לשלוח בטופס >>

זכות למחיקת מידע אישי אודותיך – אתה רשאי לבקש כי מידע אישי אודותיך שבידי החברה יימחק אם (1) אין צורך במידע האישי אודותיך למטרות שלשמן הוא נאסף ו/או מעובד, (2) היכן שעיבוד המידע נעשה בהתבסס על הסכמתך, אתה מבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי אודותיך ובלבד שאין בסיסים חוקיים אחר אחרים המצדיקים את עיבוד המידע האישי אודותיך, (3) אתה מתנגד לעיבוד של המידע האישי אודותיך, בגין טעמים הקשורים אליך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, מימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או מילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל, ולא קיימים טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך (להרחבה, ראה פירוט מטה בפרק זה תחת הכותרת "זכות להתנגד לעיבוד מידע אישי אודותיך"), (4) אתה מתנגד לעיבוד של המידע האישי אודותיך למטרות שיווק ישיר (להרחבה ראה פרק 9 'זכותך להתנגד לשימוש במידע האישי אודותיך לצרכי שיווק ישיר') לעיל, (5) המידע האישי אודותיך הושג ו/או מעובד באופן בלתי חוקי, (6) יש למחוק את המידע האישי אודותיך בהתאם לחובות חוקיות המוטלות על החברה, או (7) המידע האישי נאסף בקשר להצעת שירותים לקטין. 

בקשות למחיקת מידע אישי אודותיך יש לשלוח בטופס >>

זכות זו שלך אינה חלה מקום שעל החברה מוטלת חובה לעבד את המידע האישי אודותיך מכוח חוקים החלים על החברה, לצרכי ביצוע מחויבות הנובעת מאינטרס ציבורי או מימוש סמכות רשמית של החברה, לצורך אינטרס הציבור בתחום של בריאות הציבור, או לצרכים של הגנה מפני טענות משפטיות. 

זכות להגבלת שימוש במידע אישי אודותיך - אתה רשאי לדרוש כי יוטלו מגבלות על השימוש במידע האישי אודותיך על ידי החברה (1) ככל שאתה סבור כי מידע אישי אודותיך השמור בידי החברה אינו מדויק - לפרק זמן מספק שיאפשר לחברה לוודא את נכונות המידע האישי אודותיך, (2) אם עיבוד המידע האישי אודותיך הוא בלתי חוקי ואתה מבקש את הגבלת השימוש בו במקום מחיקתו, (3) אם לחברה אין עוד צורך להשתמש במידע האישי אודותיך, אולם הוא דרוש לך על מנת לפתוח בהליכים משפטיים, לנהל אותם או להתגונן מפניהם, או (4) אם אתה מתנגד, בגין טעמים הקשורים אליך, לעיבוד של מידע אישי אודותיך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, למימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או למילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות יצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל – ועד לקביעה האם לחברה יש טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך, או לצורך ביסוס, יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.  

בקשות להטלת מגבלות על שימוש במידע האישי אודותיך יש לשלוח בטופס >>

זכות להתנגד לשימוש במידע אישי אודותיך – אתה רשאי בכל עת להתנגד, בגין טעמים הקשורים אליך, לעיבוד של מידע אישי אודותיך, ככל שהבסיס החוקי לעיבודו הינו ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, מימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או למילוי האינטרסים הלגיטימיים של החברה ו/או צד שלישי, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך מכוח אילו מהבסיסים החוקיים הנ"ל, למעט אם החברה מוכיחה את קיומם של טעמים לגיטימיים מכריעים לעיבוד המידע האישי אודותיך, הגוברים על האינטרסים, הזכויות והחרויות שלך, או לצורך ביסוס, יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות. 

כמו כן, אתה רשאי בכל עת להתנגד כי מידע אישי אודותיך יעובד למטרות שיווק ישיר, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך לצורך מטרה זו, ובמקרה כאמור החברה תחדל מלעבד מידע אישי אודותיך למטרות שיווק ישיר (להרחבה ראה פרק 9 'זכותך להתנגד לשימוש במידע האישי אודותיך לצרכי שיווק ישיר'). 

התנגדויות לשימוש במידע אישי אודותיך כמפורט לעיל יש לשלוח בטופס >>

זכות לניידות מידע אישי אודותיך – אתה רשאי לבקש לקבל את המידע האישי אודותיך שמסרת לחברה בפורמט מובנה, מקובל וקריא על ידי מכונה וכן להעביר את המידע האמור לבקר נתונים אחר. ככל שהדבר אפשרי טכנית, אתה רשאי לבקש כי העברת המידע האישי אודותיך תיעשה באופן ישיר מאת החברה לבקר הנתונים האחר. 

יודגש, כי זכותך לקבלת המידע האישי אודותיך או לניודו לבקר נתונים אחר חלה אך ורק ביחס למידע אישי אודותיך אשר מעובד בהתבסס על הסכמתך או בהתבסס צורך לקיום חוזה אשר הינך צד לו או לנקיטה בצעדים לבקשתך טרם התקשרות בחוזה.

עוד יודגש, כי אין בכך בכדי לפגוע בזכותה של החברה לשמור עותק של המידע האישי אודותיך כקבוע בחקיקה האירופית בתחום ההגנה על הפרטיות. 

בקשות לקבלת ו/או ניוד מידע אישי אודותיך יש לשלוח בטופס >>

זכות לביטול הסכמה – הינך רשאי בכל עת לבטל את הסכמתך לשימוש של החברה במידע אישי אודותיך אשר החברה עושה בו שימוש בהתבסס על הסכמתך, מרגע זה ואילך; וזאת מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מחוקיות השימוש במידע האישי אודותיך שבוצע לפני ביטול ההסכמה כאמור. 

בקשות לביטול הסכמה יש לשלוח בטופס >>

זכות להגיש תלונה – ככל שיש לך תלונה הנוגעת למידע האישי אודותיך ו/או למדיניות זו, אתה רשאי לפנות לקצין הציות בתחומי הגנת הפרטיות של החברה, בפרטים הבאים: 

עו"ד הילה שטרן-אטיאס, קצין הגנת המידע של החברה

לפנייה בטופס דיגיטלי - לחץ כאן

 

ככל שאינך מרוצה מהטיפול בתלונתך, אתה רשאי להגיש תלונה לרשויות להגנת המידע באיחוד האירופי, בעיקר לרשות להגנת המידע הממוקמת במקום מגוריך, במקום עבודתך או במקום בו אירעה ההפרה של זכויותיך ביחס למידע האישי אודותיך מכוח דיני הגנת הפרטיות אירופאיים. 

החברה תיתן לך מענה ביחס לבקשה שלך למימוש כל אחת מזכויותיך האמורות בסעיף זה אל מול החברה ללא דיחוי ובכל מקרה בתוך חודש ממועד קבלת הבקשה שלך. פרק הזמן עשוי להתארך בחודשיים נוספים מקום שהדבר נדרש, בהתחשב במורכבות ובמספר הבקשות; החברה תודיע לך, בתוך חודש ממועד קבלת הבקשה, על הארכה כאמור בצירוף הסיבות לכך. המענה לבקשה שלך למימוש כל אחת מן הזכויות האמורות בסעיף זה אל מול החברה יהיה בחינם. יחד עם זאת, אם ברור כי הבקשות שלך הן בלתי מבוססות או מוגזמות, אזי החברה רשאית לגבות תשלום בגין המענה לבקשות או לסרב לבקשות. ​

על אף האמור, ביחס לחלק מנושאי המידע יחולו ההוראות שלהלן: נושא מידע זכאי לעיין בפרטיו הרשומים במאגר/י המידע של החברה, ולבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת התפוצה של נמעני הדיוור הישיר, לבקש כי פרטיו המצויים במאגר/י המידע המשמש/ים לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים על בסיס זמני או קבוע, ולסרב לעשיית שימוש בפרטיו לצורך משלוח פניות בדיוור ישיר. באשר לאופן הפניה לחברה ומענה החברה לפניות כאמור – ראה סעיף 8(יג) ו- 8(כ) לעיל. 


התנגדות לעיבוד מידע אישי

בדינים מסוימים, וביחס לחלק מהמשתמשים בלבד, בכל מקרה בו הבסיס החוקי לעיבוד מידע אישי אודותיך הוא ביצוע מטלה או מטלות לטובת הציבור, מימוש סמכות רשמית שהוקנתה לחברה או מילוי או מילוי אינטרסים לגיטימיים של החברה או צד שלישי (לפרטים בדבר הבסיסים החוקיים לעיבוד מידע אישי ראה פרק 7 ('מטרות העיבוד של המידע האישי והבסיסים החוקיים לעיבוד מידע אישי') לעיל), אתה רשאי בכל עת להתנגד כי מידע עליך יעובד לצורך אותן מטרות, לרבות ליצירת פרופיל אודותיך לשם אותן מטרות, ובקשתך תיבחן בהתאם לנסיבות המיוחדות שלך.​


זכותך להתנגד לשימוש במידע האישי אודותייך לצרכיי שיווק ישיר

החברה שואפת להציג או להציע ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים תכנים והצעות אשר עשויים להיות רלוונטיים להם באופן אישי, בהתבסס על העדפותיהם וצרכיהם האישיים. לצורך כך, החברה עושה שימוש בכלים וטכניקות של ניתוח אוטומטי של מידע אישי באופן המספק לחברה ניתוחים ומסקנות הנוגעים ללקוחותיה או ללקוחותיה הפוטנציאליים במגוון אספקטים. 

הניתוחים והמסקנות שיתקבלו עשויים לשמש אותנו על מנת להנגיש לך תכנים שאנחנו רואים כרלוונטיים עבורך. כך לדוגמא, דפוס השימוש שלך באתרים ובאפליקציות שלנו (החיפושים שלך, העמודים שתגלוש בהם וכיוצ"ב) עשוי לספק לנו אינדיקציה לגבי יעדי טיסה או חבילות נופש אשר עשויים לעניין אותך. בהתבסס על האינדיקציות שנקבל מדפוס השימוש שלך באתרים ובאפליקציות שלנו וממידע אישי אחר אודותיך בנמצא בידינו, באחד מביקוריך באתרים או באפליקציות שלנו אנחנו עשויים לבחור להציג בפניך הצעות לטיסות ליעדים או לחבילות נופש כאלו.

בנוסף, ככל שתסכים לקבל מאיתנו הצעות שיווקיות, אנחנו עשויים גם לעשות שימוש באותם ניתוחים ומסקנות כדי להתאים את ההצעות שנשלח אליך. לדוגמא, ככל שתזמין טיסה ליעד מסוים, ייתכן שנשלח אליך הצעות לאטרקציות ביעד זה. בדומה, ככל שהניתוחים שלנו יעלו כי אתה עשוי להעדיף לטוס ליעד מסוים ובתקופות מסוימות, אנחנו עשויים לשלוח לך הצעות לטיסות לאותו היעד ובאותן תקופות. 

אתה רשאי בכל עת לסרב כי מידע אישי אודותיך ישמש למטרות התאמה אישית של הצעות שיווקיות, לרבות לביצוע הניתוחים והסקת המסקנות לגביך כאמור, באמצעות משלוח הודעה למוקד שירות הלקוחות שלנו בטופס >>​

בנוסף, הינך רשאי, בכל עת וללא עלות, לבקש שמידע אישי אודותיך לא ישמש לצורך משלוח דברי פרסומת כאמור באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שנושאה הוא "הסרה" בטופס דיגיטלי​. היה ותבחר באפשרות זו, החברה תמשיך לשמור את המידע האישי אודותיך (לרבות פרטי הקשר שלך) אך הוא לא ישמש לצורך משלוח דברי פרסומת כאמור לעיל.

על אף האמור, ביחס לנושאי מידע מסוימים, השימוש במידע אישי לצרכי דיוור ישיר ו/או משלוח חומרים פרסומיים, כמו גם זכויות נושאי המידע להתנגד לעשיית שימוש במידע אישי אודותם לשימושים אלה, הינו בהתאם לקבוע בסעיף 8(יג) לעיל. 

תשומת ליבך מופנית לכך שהודעות תפעוליות אינן נשלחות אליך לצרכים שיווקיים והן ימשיכו להישלח אליך גם אם תסרב לקבל הודעות שיווקיות מהחברה. 

​​

+ 10. קטינים

ככל שאיסוף המידע האישי אודותיך מתבסס על ההסכמה שלך, הרי שהינך נדרש להיות למעלה מגיל 16 (או למעלה מגיל 13, אם נקבע כך בחוק של מדינתך). ככל שאינך עומד בדרישות הגיל הללו, הינך נדרש לקבל את ההסכמה של הורה שלך או של האפוטרופוס שלך לעיבוד המידע בהתאם למדיניות זו; בהיעדר הסכמה כאמור, החברה לא תספק לך את השירותים. החברה תהיה רשאית לדרוש ממך מידע והוכחות ביחס לגילך, בהתאם לשיקול דעתה של החברה. 

+ 11. קבצי Cookies

התקנה של קבצי cookies

כאשר אתה מבקר באתר, מותקן קובץ cookie במכשיר באמצעותו אתה ניגש לאתר, ולמכשיר זה מוקצה מספר מזהה במערכות של החברה. החברה משתמשת בקבצי cookies כדי לעקוב אחר דפוסי הפעילות שלך באתר, לשפר ולהעצים את חווית הביקור באתר, להתאים ולהציע לך שירותים ומוצרים העשויים לעניין אותך (בהתאם למידע הנאסף על ידי הקבצים הללו) ולספק לך שירותי תמיכה ככל שתזדקק להם. לעיתים החברה מאפשרת לצדדים שלישיים להתקין במכשיר שלך קבצי cookies, בין זמניים ובין קבועים, ואלו משמשים את הצדדים השלישיים ביחס לאתרי אינטרנט, מוצרים ו/או שירותים שלהם או המוצעים על ידיהם. לפרטים נוספים, ראה את מדיניות העוגיו​ת של האתר.  ​ 


+ 12. משך זמן שמירת מידע אישי אודותיך

החברה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. 

על פי רוב, אנחנו נשמור את המידע האישי אודותיך בהתאם לכללי ההתיישנות בדין המקומי הרלוונטי או בהתאם להוראות הרגולציה אשר חלות על החברה, ככל שהם מחייבים אותה לשמור את המידע לתקופות ארוכות יותר. 

על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר על ידינו מעבר לדרוש, החברה מקיימת בחינות תקופתיות.

+ 13. העברת מידע אישי למדינות אחרות ולארגונים בינלאומיים

מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות שדיניהן מבטיחים רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע אישי הקבועה בדין הישראלי. במקרים כאמור, החברה תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה נאותה של הגנה למידע האישי אודותיך כמפורט במדיניות זו וכנדרש לפי הדין החל.

מידע אישי אודותיך עשוי להיות מועבר מחוץ לאזור הכלכלי האירופי (דהיינו, למדינות שאינן חברות באיחוד האירופי ושאינן איסלנד, ליכטנשטיין ונורווגיה) ולארגונים בינלאומיים. ​

 • המידע יועבר למדינה או לארגון בינלאומי אשר לגביה נתקבלה החלטה תקפה של מועצת האיחוד האירופי בדבר נאותות ההגנה על המידע האישי המועבר לאותה מדינה או ארגון  כאמור (תקנה 45 לתקנה האירופית הכללית להגנת נתונים 2016/679);
 • העברת מידע בהסתמך על הסכמים מחייבים ותקפים בין גופים ורשויות ציבוריים (תקנה 46.2(א) לתקנה האירופית הכללית להגנת נתונים 2016/679);
 • העברת מידע בהתאם להוראות חוזיות שאושרו על ידי מועצת האיחוד האירופי ואשר מטילות על מקבלי המידע חובה חוזית לקיים הגנה על המידע ברמה המקובלת באזור הכלכלי האירופי (תקנה 46.2(ג) לתקנה האירופית הכללית להגנת נתונים 2016/679);

ההוראות החוזיות שאומצו על ידי מועצת האיחוד האירופי זמינות לצפייה כאן​+ 14. כיצד אנחנו נגן על המידע האישי אודותיך

אנחנו נוקטים באמצעים טכניים וארגוניים הנדרשים על מנת להבטיח הגנה ברמה גבוהה על מידע האישי אודותיך. בנוסף, בכל מקום בו אנחנו מעבירים או משתפים מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, אנחנו מחייבים גם את אותם צדדים שלישיים לנקוט באמצעים הטכניים והארגוניים הדרושים על מנת שרמת ההגנה על המידע לא תפחת. עם זאת מובהר, כי לעתים אנחנו נדרשים מכוח חובות חוקיות או אחרות שאינן בשליטתנו להעביר מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, כגון לרשויות ציבוריות. במקרים אלו, יש לנו שליטה מוגבלת על רמת אבטחת המידע אשר תינקט על ידי אותם גורמים.

האתרים והאפליקציות שלנו אשר מכילים מידע אישי רגיש מאובטחים על פי פרוטוקול מקובל: Secured Sockets Layer SSL 128. פרוטוקול זה נועד להצפנת מידע באינטרנט.

למרות האמור לעיל, העברת מידע באמצעות האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין. בהתאם לכך, החברה אינה יכולה להבטיח את בטיחות הנתונים המועברים לאתרים או לאפליקציות שלנו, לרבות בטיחות של המידע האישי אודותיך המועבר לחברה.​

+ 15. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

האתרים והאפליקציות שלנו כוללים מעת לעת קישורים אל או מאת אתרי אינטרנט או מקורות של צד שלישי אליהם תינתן לך גישה בהתאם לשיקול הדעת שלך. לאתרים חיצוניים כאמור עשוי להיות מראה דומה למראה של האתרים או האפליקציות שלנו והם אף עלולים לכלול את הלוגו של החברה, אולם ניתן לזהות אותם ככאלה לפי כתובת ה-URL שלהם, אשר אינה מתחילה במחרוזת www.elal.com/, www.sundor.co.il או www.flyup.co.il או באמצעות כיתוב המורה על כך במפורש. אנא שים לב שכל אתר או מקור כזה של צד שלישי עשוי לאסוף את הנתונים האישיים שלך ולהשתמש בהם באופן שונה מאתנו. לחברה אין כל שליטה על הנעשה במידע הנאסף במסגרת אותם אתרים ולכן היא אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לגבי נהלי איסוף הנתונים, השימוש בהם, שיתופם עם צדדים שלישיים או על כל פעולה אחרת הנעשית ביחס למידע הנאסף במסגרתם. על כן, בכל מקרה בו אתה מופנה לאתר חיצוני כאמור לעיל, מומלץ כי תקרא בעיון את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותו אתר שכן מדיניות זו אינה חלה ביחס אליהם. 

+ 16. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את ההוראות של מדיניות זו. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות זו, החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתרים או באפליקציות שלנו. בנוסף, במקרים בהם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות, אנחנו נעשה מאמצים ליידע אותך על כך באמצעות ערוצי התקשורת המקובלים בנסיבות העניין וכן באמצעות פרסום הודעה גלויה על כך באתרים ובאפליקציות, ובכפוף לדרישות הדין הרלבנטי – לקבל הסכמתך לשינויים מהותיים כאמור ביחס לשימוש במידע אישי אודותיך ע"י החברה. אלא אם נאמר אחרת, כל השינויים ייכנסו לתוקפם ביום הפרסום שלהם באתר או באפליקציה הרלוונטית. ​​