תקנון מועדון הנוסע המתמיד של אל על

 

​​לתשומת ליבך, החל מיום 1 באפריל 2019 ייכנסו לתוקף שינויים ועדכונים בתוכנית מועדון הנוסע המתמיד>

​​​​הגדרות


1.1 "אל על" - אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ח.צ. 52-001714-6 ת.ד. 41, נתב"ג 7015001, אתר אינטרנט : www.elal.com

1.2 "המועדון" או "מועדון הלקוחות" או "מועדון הנוסע המתמיד" - חוג הלקוחות הנאמנים של אל על בארץ ובעולם. כתובת המועדון הינה: מועדון הנוסע המתמיד, אריאל שרון 3, אור יהודה.
 
1.3 "דולר" או "$" - דולר ארה"ב או בערכו בש"ח על פי שער המרה הנקבע ביום התשלום עפ"י שער העברות והמחאות גבוה כפי שמופיע במערכת אמדאוס של אל על.

1.4 "התכנית" - כללי הפעילות, תנאי צבירת נקודות ואפשרויות המימוש של זכויות החבר במועדון הלקוחות.

1.5 "חבר" - אדם אשר שילם דמי הצטרפות למועדון אל על או נרשם בהנחה או ללא תמורה כספית או באמצעות הצטרפות למועדון על ידי הנפקת כרטיס אשראי FLYCARD, והכל על פי שיקול דעתו של המועדון, ובידיו מספר חבר המופיע במאגר הנתונים הממוחשב של המועדון.

1.6 "טיסות Code Share" - טיסות המשווקות בקוד LY והמופעלות ע"י חברת תעופה אחרת. 

1.7 "כרטיס בונוס" - כרטיס טיסה המונפק על ידי אל על או על סמך הזכאות לכרטיס בונוס, למועדים וליעדים כפי שנקבעו בעת הזמנת הכרטיס, מלבד כרטיסים שתוקפם הוגדר כמוגבל, כגון כרטיסים הנובעים ממבצעים שונים.
 
1.8 "נקודה" - זכות הנצברת בחשבון החבר, כפי שיקבע ויפורסם מעת לעת על ידי אל על ו/או המועדון אשר תוקפה הינו למשך תקופה של שלוש שנים בהתאם לאמור בסעיף 9 להלן, אלא אם כן ייקבע אחרת על ידי אל על ו/או המועדון.1.9 "שדרוג" - שינוי מחלקת ההושבה במטוס למחלקה גבוהה יותר (ממחלקת תיירים למחלקת פרימיום אקונומי או ממחלקת פרימיום אוקונומי למחלקת עסקים (במטוסים הרלוונטיים); או ממחלקת תיירים למחלקת עסקים או ממחלקת עסקים למחלקה ראשונה) בתמורה לנקודות ו/או כסף. 

1.10 "שדרוג מובטח מראש"- שדרוג הנקנה על ידי החבר בנקודות או בכסף ונקודות, על בסיס מקום מובטח מראש, והכל כפי שיקבע ויפורסם על ידי המועדון מעת לעת.

1.11 "שדרוג מוזל של הרגע האחרון" - שדרוג על בסיס מקום פנוי, המוצע לחבר העומד בקריטריונים על פי כללי מועדון הלקוחות. שדרוג זה מוצע החל מ- 48 שעות לפני הטיסה או בשדה התעופה עד 6 שעות לפני הטיסה, תמורת נקודות, והכל כפי שיקבע ויפורסם על ידי מועדון הלקוחות מעת לעת.

1.13 "כרטיס FLY CARD " - כרטיס אשראי מבית אל על המונפק על ידי Diners Club ישראל בשיתוף עם מועדון YOU , המעניק הטבות שונות למחזיקי כרטיס זה בהתאם לתנאים הרלוונטיים.

1.14 "כרטיס FLY CARD PREMIUM" - כרטיס אשראי מבית אל על המונפק על ידי: 1. Diners club ישראל 2. פועלים אקספרס 3. לאומי קארד, המעניק הטבות שונות למחזיקי כרטיס זה בהתאם לתנאים הרלוונטיים.

כללי התוכנית

2.1 החברות במועדון כפופה לכל סוגי הכללים, התנאים, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים ("כללי התוכנית"), אשר אל על עשויה לאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2 צבירת הנקודות ופדיונן, כפופה לכללי התוכנית, כפי שיקבעו ויפורסמו על ידי אל על ו/או המועדון מעת לעת.

2.3 על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אל על שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי:

2.3.1 להפסיק את תוכנית המועדון, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, ומבלי להתחשב במידת השתתפות החבר בתוכנית, הזכות לצבור נקודות ולממשן יכולה להיפסק בכל רגע, כפי שיקבע ויפורסם על ידי מועדון הנוסע המתמיד.

2.3.2 לקבוע ולערוך שינויים בכללי התוכנית של המועדון, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור: הניקוד הנצבר, כמות הנקודות הדרושות להטבה, למעמד, לכרטיס, לשדרוג, להרשמה, לשובר או זכות כלשהי במועדון הלקוחות, בחלקן או במלואן, רמת הנקודות, הכללים לצבירת נקודות, כללי פדיון הנקודות, כללי השדרוג וסוגי כרטיסי הבונוס, אופן והיקף מימוש וצבירת נקודות ברכישת כרטיסי טיסה הנמכרים באמצעות שילוב של כסף ונקודות, תוקף ההטבות, התקשרויות עם שותפים כהגדרתם בתקנון וכד'. 

2.3.3 לשנות ולהגביל את פרק הזמן שבו ניתן לשמור ו/או להשתמש בנקודות שנצברו וכד'.

2.3.4 לקבוע ימים ו/או תקופות ו/או טיסות, שבהם לא ניתן יהיה לצבור נקודות ו/או להשתמש בנקודות שנצברו לצורך מימוש כרטיסי הבונוס לטיסות ולהגביל את מספר המושבים הזמין, לכל או חלק מהחברים, לכל או לחלק מהיעדים וכד'. 

2.4 כל השינויים, למעט אלו הנזכרים בסעיף קטן 2.3.4 לעיל, ניתנים לביצוע בכפוף לכל דין בהודעה מוקדמת של 8-9 חודשים. במקרים חריגים הנובעים משינויים טכניים או שינויים שכל מטרתם להיטיב עם חברי המועדון, השינויים ניתנים לביצוע באופן מיידי. הנהלת מועדון הנוסע המתמיד תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את פרקי הזמן למתן הודעות המפורטים לעיל.

הרשמה וחברות במועדון

3.1 ההרשמה למועדון הלקוחות והחברות בו הינה אישית, ופתוחה ליחידים מגיל שנתיים ומעלה. חבר אינו יכול להחזיק ביותר מחשבון אחד במועדון הלקוחות של אל על. ככל שהחשבון נפתח באמצעות צד ג', על הגורם שמעוניין לפתוח את חשבון החבר, למסור את הסכמתו לצד ג' כאמור, טרם פתיחת החשבון. פתיחת החשבון באמצעות צד ג' כאמור הינה באחריותו הבלעדית של החבר, ואל על לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

3.2 ההרשמה למועדון הלקוחות בארץ תבוצע רק למחזיקי תעודת זהות ישראלית. ההרשמה לתושבי מדינות זרות מחייבת כתובת בחו"ל. חברי המועדון המתגוררים בחו"ל יצורפו לשלוחות המועדון בחו"ל, ועליהם יחול תקנון זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

3.3 החברות במועדון הלקוחות הינה אישית, אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.

3.3א עובדי אל על, עובדי חברות בנות של אל על ופורשי אל על יהיו רשאים להצטרף למועדון. אולם מובהר, בין היתר, כי עובדים כאמור יהיו רשאים לצבור נקודות מועדון ולקבל את הטבות המועדון רק בגין כרטיסים שנרכשו במחיר מלא ו/או לצבור ולממש (נקודות משותפים (לא כולל כרטיסים לטיסות חינם ו/או בהנחה מתוקף היותם עובדי אל על, פורשי אל על או חברות בנות שלה, בכפוף לאמור בסעיף קטן 6.6 להלן) והכל בכפוף לתנאים והכללים הספציפיים, כפי שיקבעו ויפורסמו על ידי אל על מעת לעת. 

3.4 במקרה של גירושין, הנקודות הנצברות יוותרו בחשבון החבר, אלא אם הומצא צו בית משפט המורה לאל על לנהוג אחרת.

3.5 ההרשמה למועדון הלקוחות הינה בתשלום, כפי שיקבע ויפורסם על ידי אל על ו/או המועדון מעת לעת, למעט מבצעי הצטרפות מיוחדים שייערכו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על ו/או המועדון.

בכפוף להוראות כל דין, דמי ההרשמה לא יוחזרו. על אף האמור, במקרה של ביטול ההרשמה באמצעות האינטרנט תוך 14 יום ממועד ביצועה, יגבו דמי ביטול בשיעור 5% מדמי ההרשמה בלבד.

3.6 אלו אינם רשאים להצטרף למועדון:

3.6.1 חברות, ארגונים ו/או מוסדות, אלא אם כן אישרה אל על ו/או המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הצטרפותם למועדון, מטעמים מיוחדים.

3.6.2 סוכני נסיעות, סוכני מטען, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד על ידי אל על ו/או המועדון.

3.7 יחידים מעל גיל שנתיים ועד גיל שמונה עשרה רשאים להצטרף למועדון אך ורק בהינתן הסכמת האפוטרופוס החוקי שלהם. 

3.8 חבר אשר נרשם מספר פעמים למועדון הלקוחות, בעצמו או באמצעות אחרים, יביא לשלילת חברותו במועדון וכל החברויות השונות יבוטלו, ואיתם הנקודות שנצברו וכל הטבה אחרת העשויה לנבוע מהחברות ודמי הרישום ששולמו לא יוחזרו, ללא כל אפשרות לפיצוי או החזר.

3.8א צד ג' אשר רשם מספר חברים למועדון הלקוחות, ללא אישור מוקדם של החברים, יהא מחוייב להחזיר למועדון את הנקודות שנצברו שלא כדין, באמצעות נקודות מועדון או את שוויין בכסף ויביא לביטולן של כל החברויות השונות שצורפו על ידיו שלא באישור החברים, ואיתם הנקודות שנצברו וכל הטבה אחרת העשויה לנבוע מהחברות ודמי הרישום ששולמו לא יוחזרו, ללא כל אפשרות לפיצוי או החזר.

3.9 מעמד החבר: החברים במועדון הלקוחות מתחלקים לחמישה סוגים (מעמד) כדלקמן:
"חבר מתמיד" - חבר מועדון הלקוחות, במעמד הבסיס, שצובר נקודות בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, וקיבל מספר "חבר מועדון הנוסע המתמיד".
"חבר כסף" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הכסף, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד – כסף".
"חבר זהב" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הזהב, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד – זהב".
"חבר זהב לכל החיים" – מעמד זהב הניתן ל: (1) חברי מועדון בני 67 ומעלה שהחזיקו במעמד יוקרה מסוג זהב, פלטינה או טופ פלטינה ב-10 השנים האחרונות (10 השנים הקודמות ברצף למתן ההטבה); או (2) חברי מועדון שהחזיקו במעמד יוקרה מסוג זהב, פלטינה או טופ פלטינה במשך 15 שנים רצופות , בכפוף לתקנון זה.​
חברי מועדון הזכאים להטבה הנמנים היום על מעמד פלטינה או טופ פלטינה לא יקבלו את מעמד הזהב לכל החיים אלא אם ירדו למעמד זהב נוכח הקטנת פעילות וישמרו על רצף של 10 שנים אחרונות או 15 שנים, לפי העניין, במעמד יוקרה (מסוג זהב, פלטינה או טופ פלטינה) 
ההטבה הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה לרבות בין חברי מועדון ו/או בני משפחה ו/או חברים.

"חבר פלטינה" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הפלטינה, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד – פלטינה".
"חבר טופ פלטינה" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הטופ פלטינה, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד - טופ פלטינה".

ממעמד החבר וסוג כרטיס האשראי שברשותו (FLY CARD או FLY CARD PREMIUM) נגזרות ההטבות שלהן יהיה זכאי, ובכלל זה מבצעים ייחודיים למעמד מסוים, חברות במועדון קינג דיויד - כמפורט בסעיף קטן 3.12 להלן, זכאות לשדרוגים ועוד, כפי שייקבע על ידי המועדון מעת לעת. 
 
בבדיקת הזכאות לכל מעמד נבדקים מספר הנקודות ו/או קטעי הטיסה (לפי העניין) אשר נצברו לזכות החבר, בהתאם לכללי המועדון (כעדכונם מעת לעת), במהלך 12 החודשים הרצופים שקדמו למועד בדיקת הזכאות. זכאותו של כל חבר מועדון נבדקת  מדי יום. חבר מועדון אשר יימצא עומד בתנאי הזכאות למעמד מסויים, יועלה למעמד זה. חידוש מעמד מסויים או ירידה ממנו למעמד אחר יתבצעו אחת לשנה (12 חודשים מיום ההעלאה למעמד מסויים או מועד החידוש האחרון של המעמד, ביחס לחבר המועדון הספציפי). 

3.10 לחבר יונפק כרטיס חבר אישי אשר אינו ניתן להעברה. כרטיס החבר יהיה בתוקף לתקופה המצוינת על גביו בלבד.

3.11 כרטיס החבר ישאר רכוש המועדון גם לאחר מסירתו לחבר והמועדון יהיה רשאי לבקשו חזרה מהחבר בכל עת. על החבר להענות לבקשה כאמור ללא דיחוי.

3א.  חברות במועדון קינג דיויד: 

3.1א
מועדון קינג דיויד הינו מועדון יוקרתי העומד לשירות החברים במועדון הנוסע המתמיד באל על ומציע מגוון שירותים והטבות. החברות במועדון קינג דיויד הינה שנתית, ופתוחה לחברים במעמד זהב או פלטינה או טופ פלטינה, וחברים שצורפו למועדון במבצעי שיווק מיוחדים בכפוף לזכות סירוב של אל על. לחברים במעמד טופ פלטינה, פלטינה וזהב תוענק החברות במועדון המלך דוד חינם לשנה אחת כל עוד כרטיס הזהב/פלטינה/טופ פלטינה הינו בתוקף. החברות במועדון המלך דוד תתחדש בכל שנה באם יישמר מעמד החבר כזהב או פלטינה או טופ פלטינה.
בנוסף, חברי מועדון במעמד כסף יהיו רשאים לרכוש חברות במועדון קינג דיוויד, בהתאם לתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי המועדון ו/או אל על.

3.2א
  החברות במועדון קינג דיויד ו/או חידוש החברות במועדון ו/או ביטול החברות במועדון כפופים לכללי מועדון קינג דיויד כפי שיפורסמו מעת לעת.
3.3א ההטבות הניתנות במסגרת מועדון קינג דיויד הינן אישיות, אינן ניתנות להעברה, ואינן ניתנות להמרה בכסף או בשווה כסף.

3.4א חברי מועדון במעמד זהב, פלטינה וטופ פלטינה, כל עוד חברותם בתוקף, יהיו זכאים לכניסה חופשית לטרקלין קינג דיוויד בנתב"ג , בכפוף לכללי מועדון קינג דיויד כפי שיפורסמו מעת לעת. 

בנוסף, זכאים החברים הנ"ל לכניסה חופשית לטרקלינים שמפעילה אל על ברחבי העולם, בטרם טיסתם באל על (בתנאי שבידם כרטיס עליה למטוס לטיסת אל על בקוד אל על וחברותם במועדון קינג דיוויד הינה בתוקף
לצפייה ברשימת טרקליני אל על בחו"ל לחץ כאן

מובהר בזאת כי חברי המועדון לא יהיו זכאים לכניסה חופשית לטרקלינים שמפעילה אל על בארץ וברחבי העולם, כאמור לעיל, כאשר לא מופ​על טרקלין של אל על בטרמינל.

חריגה מכללי המועדון או פגיעה בהם

 4.1 המועדון רשאי לערוך ביקורת בחשבון החבר, ללא מתן הודעה מראש. בעת הביקורת יתכנו מקרים בהם החבר לא יוכל לבצע כל פעולה בחשבונו או לממש כרטיס בונוס. המועדון יפעל לקצר את תקופת הביקורת ככל שניתן בנסיבות העניין.

4.2  בשל כל חריגה או אי עמידה בכללי המועדון, כמפורט להלן -

    ניצול לרעה של הטבות המועדון;
    התנהגות הפוגעת באינטרסים של אל על ו/או המועדון, לרבות התנהגות לא נאותה ו/או גרימת נזק כלפי עובדי אל על ו/או המועדון, שותפיה, לקוחותיה     או מי מטעמה;
    הטעייה במידע המסופק לאל על המועדון ו/או לשותפיה;
    סחר אסור בנקודות, מענקים או הטבות (סעיף 9א. להלן); 
    מעשה הונאה, גניבה או תרמית - בין אם הוא מהווה עבירה פלילית ובין אם לאו; וכיוצא באלה.

המועדון ו/או אל על יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות בסעיפים קטנים 4.2.1 – 4.2.8 להלן:

4.2.1  לסיים את חברות החבר במועדון באופן חד צדדי; סיום החברות במועדון משמעותו, בין השאר, ביטול הנקודות ו/או ההטבות שנצברו, כולן/חלקן;

4.2.2   למחוק או לגרוע, באופן מלא או חלקי, את הנקודות אשר נצברו או ייצברו לטובת החבר;

4.2.3   לבטל חברותו של החבר במועדון הלקוחות כולל ביטול כל ההטבות הנובעות מכך.
 
4.2.4   לחייב אותו בגין נזקי או הפסדי אל על ו/או המועדון.

4.2.5   להעביר חבר למעמד אחר במועדון (למשל – מפלטינה למתמיד), המקנה זכויות מופחתות ו/או לבטל את כל ההטבות או חלקן שנצברו לזכות החבר במסגרת מעמדו הקודם.

4.2.6   להקפיא באופן מיידי את צבירת הנקודות בחשבון החבר עד לסיום הבירור בעניינו ו/או לתקופה מסוימת שתיקבע על ידי הנהלת המועדון.

4.2.7  לבטל כרטיסי בונוס או שדרוגים שהונפקו לחבר.

4.2.8 לנקוט בכל פעולה אחרת הנדרשת בנסיבות העניין.

סיום החברות במועדון

5.1  החברות במועדון יכולה להסתיים בנסיבות הבאות:

5.1.1   על פי בקשת החבר, בהודעה בכתב למועדון.

5.1.2 על פי החלטת אל על ו/או המועדון, בשל חריגת החבר מכללי מועדון הלקוחות, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

5.1.3   במקרה של ביטול תוכנית מועדון הנוסע המתמיד על ידי אל על ו/או המועדון – במקרה זה יתן המועדון לחבריו הודעה מוקדמת של חצי שנה, אשר במהלכה יוכלו לממש את הזכויות אשר צברו.

5.1.4   במקרה של פטירת החבר, בין אם הותיר אחריו צוואה ובין אם לאו. במקרה זה יחול האמור בסעיף קטן 5.3 להלן.

5.2  אל על ו/או המועדון לא יהיו חייבים לשלם פיצוי כלשהו בגין סיום החברות במועדון.

5.3  עם סיום החברות יפקע תוקף כל הטבה או זכאות (כולל לנקודות), אשר היתה לחבר, למעט במקרה של פטירה, שבו הנקודות יועברו ליורשי הנפטר, בכפוף להמצאת צו מתאים מבית המשפט.


צבי​​רת​ נקודות

 6.1  זיכוי בנקודות לחשבון חבר מועדון יתאפשר רק על פי הכללים המפורטים בתקנון זה. בכל מקרה, ההחלטה על הזיכוי בנקודות הינה של אל על בלבד.

 6.2  להלן סוגי הנקודות שניתן לצבור במסגרת החברות במועדון:

 6.2.1  נקודות בסיס (Basic) - מספר הנקודות שייצברו בחשבון החבר עבור כל טיסה אשר תבוצע בפועל על ידי החבר באל על או באמצעות ההטבות הניתנות במסגרת כרטיס אשראיFLY CARD PREMIUM , כפי שיקבע על ידי אל על ו/או המועדון
מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נקודות אלו בלבד, שנצברו בתקופה של 12 חודשים רצופים, ישמשו לקביעת מעמד החבר ולמיקום ברשימת הזכאות לשדרוגים ברגע האחרון, על כל המשתמע מכך.

6.2.2   נקודות נוספות/אקסטרה (Extra​) - מספר הנקודות (בנוסף לנקודות הבסיס) שיצברו חברי המועדון בשל מעמד החבר, בגין תמרוץ ומבצעים וכדומה. מספר הנקודות שיוענקו כאמור, ייקבע על ידי אל על ו/או המועדון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנקודות לא תילקחנה בחשבון לשם קביעת מעמד החבר כאמור בסעיף קטן 3.9 לעיל, על כל המשתמע מכך. 

6.2.3  נקודות שותפים (Partners) - נקודות הנצברות בחשבון החבר כתוצאה מרכישת מוצר/שירות בחברות שותפות, בהתאם להסכמים הנחתמים על ידי המועדון ו/או אל על עם שותפים שונים מעת לעת. נקודות אלו לא תילקחנה בחשבון לשם קביעת מעמד החבר כאמור בסעיף קטן 3.9 לעיל, למעט נקודות הנצברות בכרטיס FLY CARD PREMIUM   בכפוף לכללים הרלוונטיים, על כל המשתמע מכך. האמור לעיל כפוף לסעיף 7 להלן - "צבירת נקודות שותפים.

6.3  חבר מועדון יהיה זכאי לצבור נקודות במקרים של טיסות CODESHARE אך יזוכה בנקודות רק אם הזמנתו בוצעה על טיסת אל על בקוד LY ובהתאם לתנאי הכרטיס, בכל מקרה, זיכוי החבר יעשה רק במקרה שטיסתו זו בוצעה בפועל על ידו בטיסה כאמור.

6.4  במקרה שחבר הועבר על ידי אל על לחברת תעופה אחרת מכל סיבה שהיא (לדוגמא בשל רישום יתר, ביטול טיסה וכדו') ייצברו בחשבון החבר נקודות כאילו בוצעה הטיסה המקורית  על ידי אל על. על מנת שחשבון החבר יזוכה בהתאם, על החבר להמציא, לפי דרישת אל על,  אישורים מתאימים לכך שהטיסה בוצעה לבסוף על ידי חברת תעופה אחרת. טיסות בחברות זרות שלא התבצעו ביוזמת אל על כאמור לעיל, אינן מזכות בצבירת נקודות, אלא אם כן בין אל על לבין אותן חברות תעופה זרות קיימים הסכמים לצבירת נקודות מועדון הדדית ("הסכמי שיתוף"). במקרים אלה, הנקודות שייצברו יהיו נקודות שותפים, כהגדרתן בסעיף קטן 6.2.3 לעיל.

6.5  טיסות אשר יתבצעו על ידי אל על ביוזמת חברת תעופה אחרת (לדוגמא בשל רישום יתר, ביטול טיסה וכדו'), לא יזכו בנקודות, אלא אם כן בין אל על לבין אותן חברות קיימים הסכמים לצבירת נקודות מועדון הדדית ("הסכמי שיתוף"). במקרים אלה, הנקודות שייצברו יהיו נקודות שותפים, כהגדרתן בסעיף קטן 6.2.3 לעיל. 

6.6  על אף האמור לעיל, טיסות בכרטיסי בונוס, טיסות חינם, טיסות מבצע, טיסות שכר בחברות זרות וטיסות בהנחה, לרבות טיסות חינם או בהנחה לעובדים ופורשים של אל על וחברות בנות שלה ובני משפחותיהם הזכאים לכך, לא תזכינה בנקודות, אלא אם נקבע אחרת בפרסומי החברה במקרים מסוימים

6.7   במקרה של שדרוג מראש בנקודות, בכסף או בנקודות וכסף, שדרוג מוזל של הרגע האחרון, שדרוג הניתן לחבר המועדון בשדה התעופה משיקולים שונים או שדרוג שנרכש במטוס, מספר הנקודות הנצבר יהיה על פי מחלקת ההושבה המקורית בכרטיס שנרכש ולא מספר הנקודות המזכה את המחלקה בה טס החבר בפועל. במקרה של הורדה במחלקת הושבה מכל סיבה שהיא (downgrade), זיכוי הנקודות יעשה בהתאם למחלקת ההושבה בה טס החבר בפועל ולא על פי האמור על גבי הכרטיס.  החבר יצבור נקודות על פי המחלקה אותה רכש אך יבוצע ידני ע"פ דוחות שגויים.

6.8  צבירת נקודות תתאפשר על בסיס מושב אחד בלבד בטיסה, אף אם החבר רכש יותר ממושב אחד בטיסה ובכפוף לכך שביצע את טיסתו בפועל.

6.9   נקודות מטיסה מסוימת תיזקפנה לזכות חשבון אחד של חבר אחד בלבד על פי הטיסה שביצע בפועל והמחלקה בה נרכש הכרטיס.

6.10  ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, לרבות נקודות המועדון, הינן אישיות, אינן ניתנות להמרה בכסף או בשווה כסף ואינן ניתנות להעברה, אלא במסגרת מבצעים שעורכת אל על ו/ או המועדון מעת לעת המאפשרים זאת (בכפוף לתנאי המבצע) ו/או במקרה שייקבע אחרת על ידי אל על ו/או המועדון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.11  ניתן לעדכן נקודות טיסה באל על, שלא זוכו בחשבון עד שנה מיום הטיסה בפועל, ובלבד שהנוסע היה חבר במועדון בעת הטיסה האמורה.

    ניתן לעדכן נקודות טיסה באל על עד חודשיים רטרואקטיבית מיום אישור הצטרפות החבר למועדון.
    עדכון פרטי רכישות מוצרים או שירותים (כולל טיסות) בחברות שותפות יעשה על פי הכללים המפורטים בסעיף 7 להלן.


6.12  באחריותו הבלעדית של החבר לבדוק בחשבונו מעת לעת את מצב הנקודות, או כל הטבה אחרת, לרבות מועד פקיעת תוקפם, ולא יהיו לו כל טענות כנגד אל על היה ולא ביצע את הבדיקה כאמור. בהערות וערעורים לגבי דו"ח מצב החבר ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות, בטלפון 03-9771111.

שותפים לתוכנית המועדון

7.1  מועדון הלקוחות רשאי ליצור שותפויות עסקיות עם חברות בישראל ומחוצה לה, לרבות חברות תעופה (להלן: "השותפים") אשר יאפשרו לכל חבר הרוכש מוצר ו/או שירות מאותו בית עסק, לצבור נקודות שותפים. הסכמים אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד ג'.

7.2  צבירת נקודות שותפים תהיה על פי התנאים שנקבעו בהסכמים הייחודיים שבין אותו שותף לבין המועדון. המועדון רשאי להתקשר בהסכמים עם שותפים המקנים הטבות לחברי המועדון המתגוררים בחו"ל בלבד (לרבות במדינה מסוימת בלבד) או לחברים המתגוררים בישראל בלבד או לחברים במעמד מסוים.
 
7.3  אל על תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם כל אחד מהשותפים בכל עת או לשנות את תנאי ההתקשרות, והיא תודיע על כך לחברי מועדון הלקוחות.

7.4  האחריות למתן השירותים ו/או המוצרים של השותפים, ו/או טיב השירותים ו/או המוצרים, כמו גם הענקת הנקודות בגין השירותים ו/או המוצרים הנרכשים על ידי החבר, חלה על השותפים עצמם. אל על תעניק לחבר את מספר הנקודות כפי שנמסר לה על ידי השותפים.
לחבר לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אל על בקשר לנושאים הנזכרים בסעיף זה.

7.5 האחריות לבדוק את הזכאות לצבירת נקודות משותפים מוטלת על חבר המועדון.
 
כמו כן על החבר לציין את מספר חבר המועדון שלו בעת רכישת המוצר או השירות, על מנת שחשבונו יזוכה בנקודות השותף. בכל רכישה כאמור, ניתן יהיה לציין מספר חבר אחד בלבד לכל העסקה.
 
7.6  במקרה של אי זיכוי חשבונו של חבר שרכש מוצר/שירות משותף, או במקרה שהחבר סבור כי חשבונו לא זוכה במלוא הנקודות, על החבר לפנות לבירור העניין אצל השותף.
 
7.7   עדכון רטרואקטיבי בגין נקודות שותפים בעבור שימוש בשירותים/מוצרים של החברות השותפות יארך עד שלושה חודשים מיום קבלת המידע המתאים מהחברה השותפה, בעקבות פניית חבר המועדון לשותף.

7.8 נקודות שותפים יהיו ניתנות לניצול לצורך הנפקת כרטיסי בונוס ושדרוגים, אך לא תילקחנה בחשבון לשם קביעת זכאות החבר לחברות במעמד מסוים למעט נקודות הנצברות בכרטיס FLY CARD PREMIUM  בכפוף לכללים הרלוונטיים, כמפורט בסעיף קטן 3.9 לעיל, על כל המשתמע מכך.

7.9  חבר מועדון שהינו חבר גם במועדון של חברת תעופה אחרת, הטס בטיסת Code Share, או בטיסה של חברת תעופה שיש לה הסכם שיתוף עם אל על, יוכל לצבור נקודות לחשבונו רק באחד ממועדוני הלקוחות, של אל על או של חברת התעופה האחרת בלבד. 
 
למען הסר ספק, היה והחבר החליט לצבור את הנקודות בחברת התעופה האחרת, לא ניתן יהיה להעביר את הנקודות לחשבון במועדון, ולהיפך.

7.10   על מימוש כרטיסי בונוס מכל סוג בטיסות CODE SHARE ושותפות שהן חברות תעופה, חלים הגבלות וסייגים המפורטים בכללי המועדון, כפי שיפורסמו מעת לעת, והניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כמו כן, חבר הטס בטיסות code share או עם חברות תעופה שותפות לא יהיה זכאי להטבות המועדון השונות. 

כרטיס FLY CARD   ו – FLY CARD PREMIUM

8.1 חברי המועדון בעלי חשבון בנק בישראל בלבד זכאים להגיש בקשה להנפקת כרטיס FLY CARD אוFLY CARD PREMIUM  ובכפוף לאישור המנפיק הרלוונטי, יונפק להם כרטיס אשראי זה. מובהר כי כרטיס FLY CARD  הינו כרטיס חוץ בנקאי, עם זאת ניתן להנפקה גם ככרטיס בנקאי בבנקים הרלוונטיים המנפיקים כרטיסי אשראי של דיינרס. כמו כן, מובהר כי כרטיס FLY CARD PREMIUM  הינו כרטיס אשראי בנקאי המונפק באמצעות הבנקים או מי מטעמם.

8.2 מובהר כי קבלת כרטיס FLY CARD  או FLY CARD PREMIUM, תנאי השימוש בו והחזקתו הינם בכפוף לתנאים של חברת האשראי המנפיקה., לרבות יחסי ההמרה.


8.3  הזכאות לכרטיס FLY CARD PREMIUM הינה בהתאם לתנאי ההצטרפות ולתנאי הבדיקה לזכאות שיפורסמו על ידי המועדון. המועדון יהא רשאי לעדכן תנאים כאמור מעת לעת, על פי שיקול דעתו.

8.4 קבלת כרטיס אשראי FLY CARD  או FLY CARD PREMIUM​ כרוכה בעלות חודשית כפי שתקבע מעת לעת על ידי המועדון וחברת האשראי המנפיקה.

8.5  מחזיקי כרטיס אשראי FLY CARD או FLY CARD PREMIUM יהיו זכאים להטבות שונות כפי שיעודכנו מעת לעת וכפי שמפורט בתנאים הרלוונטיים לכרטיס זה הן מאל על ו/או המועדון, הן מחברת האשראי והן ממועדון YOU

8.6  תוקף הנקודות הנצברות מכרטיסFLY CARD  הינו לשלוש שנים מיום המרת הנקודות בפועל, על ידי חברת האשראי, לחשבון החבר במועדון.

8.7  הצבירה מכרטיס האשראי FLY CARD או FLY CARD PREMIUM  הינה לחשבונו האישי של החבר בלבד אשר הינו בעל כרטיס האשראי. במקרה של כרטיס תאגיד- הנקודות יועברו לחשבון החבר אשר שמו רשום על כרטיס התאגיד.

8.8  ההטבות בכרטיס FLY CARD ו FLY CARD PREMIUM הניתנות על ידי השותפים בכרטיס הינם בכפוף לתנאים של החברות השותפות ובאחריותן.

תוקף הנקודות וההטבות

9.1  נקודות Basic ו- Extra הנצברות מטיסות אל על יהיו תקפות ל- 36 החודשים לאחר תאריך הטיסה שבגינה נצברו הנקודות. נקודות Basic ו- Extra הנצברות שלא באמצעות טיסה יהיו תקפות ל- 36 החודשים מיום התאריך רכישת השירות או המוצר. לאחר 36 חודשים תימחקנה הנקודות הנ"ל מחשבון החבר.

9.2  תוקף נקודות שותפים (Partners) יפוג לאחר 36 חודשים ממועד רכישת השירות או המוצר, אלא אם נקבע אחרת על ידי אל על ו/או המועדון. 
לצורך סעיף זה, נקודות שנצברו מחברות תעופה שותפות או טיסות שכר בעלות הסכם שיתוף פעולה עם חברת אל על במסגרת המועדון תחשבנה כנקודות משותפים (לרבות סאנדור)
נקודות שנצברו מרכישות מוצרים פטורים ממכס בטיסות אל על, כל עוד צבירה כאמור מותרת, תחשבנה כנקודות משותפים.
​ 
9.3  תוקף כרטיס בונוס הינו 12 חודשים מיום הנפקתו, למעט כרטיסי מבצע שתוקפם קצר יותר, בהתאם לתנאים המפורסמים על ידי המועדון.  

9.4 כרטיס בונוס שלא נוצל ופג תוקפו לא יוארך תוקפו ויהיה בטל ללא אפשרות שימוש בנקודות אשר שימשו להנפקתו. במקרים חריגים בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על ו/או המועדון אשר איננו ניתן לערעור, תהא אל על רשאית להאריך את תוקף הכרטיס, בכפוף לתשלום דמי טיפול. בכל מקרה, לא תתבצע יותר מהארכה אחת של תוקף הכרטיס, בכפוף לתשלום דמי טיפול. 

מובהר בזאת, כי הנהלת המועדון תהא רשאית לפעול באופן השונה מהאמור בסעיף 9 זה לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים מיוחדים.

רכישת נקודות השלמה

 10.1  בכפוף לאמור בסעיף זה, חבר יהיה רשאי לרכוש נקודות השלמה לכרטיס בונוס או שדרוג בכל סכום ולכל כרטיס. מחיר הנקודה הנרכשת ייקבע מעת לעת על ידי המועדון

10.2  המועדון יהא רשאי להודיע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי לא יאשר רכישת נקודות או כי השתנה מחיר הנקודות או כי השתנה אופן רכישת הנקודות וערכן.

10א. איסור הסחר בנקודות מועדון, מענקים והטבות.
 
הסחר בנקודות מועדון, מענקים או הטבות הינו אסור בהחלט.

איסור הסחר בנקודות מועדון, מענקים והטבות

11. מימוש נקודות לכרטיסי בונוס ושדרוגים

11.1   לצורך מימוש נקודות מכל סוג יש לפנות לסוכן נסיעות או לסניף אל על או לאתר אל על. בכל מקרה, הליך הכרטוס יתבצע בתנאי שמבוצעת הזמנה מתאימה במערכת ההזמנות של אל על.

11.2 מימוש נקודות בכרטיסי בונוס או שדרוג בכפוף לזמינות מחלקות הרישום הרלוונטיות​.

11.3 ​כרטיס בונוס ניתן לשימוש אך ורק בטיסות סדירות של אל על (אלא אם נקבע מפורשות אחרת) ​מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול טיסה או שינוי מועדה, אף אם נעשה ביוזמת אל על מכל סיבה שהיא, לא תהיה אל על חייבת להעביר חבר המחזיק בכרטיס בונוס לטיסה חלופית בחברה אחרת. ​

11.4 במקרה שיימנע מהחבר, בעטיה של אל על, לממש את כרטיסי הבונוס, יהיה החבר רשאי להחזירו למועדון ולקבל תמורתו נקודות בחלק היחסי שלא נוצל מכרטיס הבונוס. אם שילם החבר עבור הכרטיס או חלקו בכסף, יהיה זכאי החבר להחזר כספי עבור אותו חלק ששולם על ידיו כאמור.

11.5  במקרה שהחבר הנפיק כרטיס בונוס ולא ניצל אותו או ניצל אותו בחלקו או שתוקף הכרטיס פג, מסיבות שאינן קשורות באל על, הוא יהיה זכאי להחזר של כסף ונקודות, בהתאם לחלק היחסי שלא נוצל, בתמורה לתשלום דמי ביטול בשיעור שייקבע על ידי אל על מעת לעת. בכל אופן, לא יוחזרו נקודות לחשבון החבר אם תוקפן פג. האמור לעיל כפוף להוראות כל דין ו/או תנאי מבצעים שיהיו מעת לעת.

11.6  כרטיס בונוס ו/או שדרוג שלא נוצל ושטרם פג תוקפו ניתן להחזרה ולזיכוי בנקודות לחשבון החבר, ובלבד שתוקף הנקודות אשר שימשו להנפקתו טרם פג, והכל בכפוף לתשלום דמי טיפול. אם רק חלק מהנקודות ששימשו להפקת כרטיס הבונוס ו/או השדרוג יהיו בתוקף – יוחזרו לחשבון רק אותן נקודות.

11.7  כל שינוי בכרטיס הבונוס או שדרוג מסוג כלשהו כרוך בתשלום דמי טיפול. 

החבר או מי מטעמו אחראי לוודא כי נרשמו תאריכי היציאה והחזרה בכרטיס הבונוס, וכי שאר הנתונים על גבי הכרטיס תואמים להזמנתו.

11.8  כרטיס הב​ונוס תקף ליציאה (הטיסה הראשונה בכרטיס) תוך שנה מיום הכרטוס. לא ניתן לשנות את שם הנוסע ו/או להאריך את תוקף מועד היציאה מעבר לשנה ממועד הכרטוס. האמור לעיל כפוף להוראות כל דין ו/או תנאי מבצעים שיהיו מעת לעת.

 11.9  באחריות החבר לכרטס את כרטיס הבונוס על פי כללי המועדון. אל על ו/או המועדון רשאים לשנות כללים אלו ללא הודעה מראש.

11.10  ניתן להנפיק כרטיסי בונוס לטיסות של חברות תעופה השותפות לתכנית, בהתאם למפורט בכללי המועדון ולהסכמים בין החברות השותפות. כרטיסים אלו אינם ניתנים לשינוי או לביטול. אל על אינה אחראית לטיסה באמצעות כרטיס בונוס בחברת תעופה אחרת אשר יש לה הסכם שיתוף פעולה עם המועדון.

11.11  באפשרות החבר בלבד להנפיק כרטיסי בונוס ו/או שדרוגים מחשבונו לכל אדם, אם ציין זאת מראש בעת ביצוע ההזמנה והנפקת הכרטיס, בכפוף להוראות מיוחדות הקובעות אחרת.

 11.12 לא ניתן לשנות את שם הנוסע לאחר הנפקת כרטיס הבונוס.

 11.13 לא ינתנו הנחות מכל סוג בתעריפי כרטיסי בונוס (הנחת ילדים, צעירים, סטודנטים או גמלאים).

11.14 אל על רשאית לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ימים ו/או תקופות ו/או טיסות, שבהם לא ניתן יהיה להשתמש בנקודות שנצברו לצורך מימוש כרטיסי הבונוס ו/או שדרוגים ו/או להגביל את מספר המושבים הזמין לכרטיסי בונוס ו/או שדרוגים, לכל או חלק מהחברים, לכל או לחלק מהיעדים וכד'. לצורך כך, אל על רשאית לייחד מחלקות בונוס יעודיות לצורך מימוש כרטיסי בונוס ו/או שדרוג, אשר הקצאת המושבים בהן תהיה מוגבלת ועשויה להשתנות לפי מועד הטיסה ויעדה.

11.15 חבר, או מי שפועל עבורו, המבצע הזמנה לטיסה תוך ניצול כרטיס בונוס או שדרוג בנקודות או בכסף ונקודות חייב לציין זאת, בעת ביצוע ההזמנה. חבר המזמין כרטיס בונוס אצל סוכני הנסיעות או באמצעות נציג במרכז השירות הטלפוני של אל על, נדרש לציין אם ברצונו לממש נקודות עבור כרטיס הבונוס מחשבון אחד או יותר, כבר במעמד ההזמנה ולא במעמד הכרטוס. משני חשבונות שונים יונפקו שני כרטיסי טיסה.
 
11.16 כל הכללים והחוקים החלים על כרטיסי הטיסה, לרבות תנאי הכרטיס, תנאי התובלה הכללים וכללי IATA, חלים על כרטיסי הבונוס.

11.17 אופן התשלום עבור כרטיס בונוס הוא: חיוב בנקודות בתוספת מחיר מזומן המשולם בעת הכרטוס ותשלום  מיסי הנמל ליעד. מחיר המזומן הקובע הוא זה שחל במעמד הכרטוס.
מספר הנקודות עבור כרטיסי בונוס ושדרוגים וכן גובה תוספת מחיר המזומן יפורסמו באתר אל על באינטרנט לפי העניין.

ביצוע הזמנה באמצעות מוקד השרות תהא כרוכה בדמי טיפול, אלא אם כן ייקבע אחרת על ידי אל על ו/או המועדון.​

11.18 ניתן לשלב יעדים שונים בכרטיס הבונוס המונפק על טיסות אל על (Open Jaw). המחיר ייקבע על פי מחיר היעד הגבוה ביותר. כרטיס זה אינו כולל את הטיסה המקשרת בין שני היעדים.

11.19 כרטיסי הבונוס הניתנים למימוש על טיסות אל על יונפקו ליעדים שאל על טסה אליהם ומהם בלבד. לא ניתן להנפיק כרטיסי בונוס או שדרוגים, לפי העניין, על טיסות מיוחדות שלא קיימות בלו"ז הטיסות של אל על.

11.20 בגין מקרים של אי הופעה לטיסה על ידי נוסע אשר רשום לטיסה ואשר אמור לטוס באמצעות כרטיס בונוס ייגבו דמי טיפול, בהתאם להוראות המועדון.

11.21 לא ניתן לבצע שדרוג על שדרוג מכל סוג (לדוגמא, שדרוג ממחלקת תיירים למחלקה ראשונה).

11.22 תהליך שדרוג מראש באמצעות נקודות יתבצע באופן הבא:
   
יש להזמין טיסה בתעריף מחלקה המאפשר שדרוג ולכרטס:
שדרוג למחלקת פרימיום אקונומי (במטוסים הרלוונטיים) – יינתן לחברי מועדון המחזיקים בכרטיס טיסה במחלקת תיירים בתעריף Y, S, M, V, K
שדרוג למחלקת עסקים - יינתן לחברי מועדון המחזיקים בכרטיס טיסה במחלקת תיירים בתעריף Y, S, M.
שדרוג למחלקה ראשונה - יינתן לחברי מועדון המחזיקים בכרטיס טיסה במחלקת עסקים בתעריף C, I
לאחר ביצוע ההזמנה, יש לשנות את ההזמנה ולוודא כי יש מקום פנוי במחלקת השדרוג: למחלקת עסקים יש לבצע הזמנה חדשה במחלקה R למחלקה ראשונה יש לבצע הזמנה חדשה במחלקה A שינוי ההזמנה באמצעות פניה למרכז השירות הטלפוני או לסוכני הנסיעות

11.23 ניתן לשדרג כרטיס באמצעות שדרוג בנקודות עד 6 שעות לפני הטיסה..
 
11.24   כרטוס אלקטרוני- כל כרטיס בונוס ביעדים שאליהם קיים כרטוס אלקטרוני מחייב כרטוס אלקטרוני. כל בקשה להנפקת כרטיס שאינו אלקטרוני ליעדים אלו - כרוכה בתשלום. כרטיס שהונפק ליעד שאין בו כרטוס אלקטרוני ושונה ליעד בו הכרטוס אלקטרוני - מחייב כרטוס אלקטרוני, ולהיפך.

שדרוגים מוזלים של הרגע האחרון

 12.1  השדרוג המוזל של הרגע האחרון יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על. אל על רשאית שלא להעניק את השדרוג מסיבות שתלויות בה ואף רשאית לשנות את תנאי השדרוגים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. לפרטים​

 12.2  זכאות לשדרוג:

 12.2.1  חברים במעמד טופ פלטינה, פלטינה, וזהב זכאים לשדרוג של הרגע האחרון 48 שעות לפני הטיסה ועד הגעתם לשער העליה למטוס; כמו כן, חברים במעמד כסף זכאים אך ורק לשדרוג 48 שעות לפני הטיסה. זכאות כאמור תינתן בכפוף לעמידה בקריטריונים הבאים::
    צבירת מינימום נקודות בסיס הדרוש לשם שדרוג למחלקות היוקרה, אשר נצברו בטיסות אל על או באמצעות כרטיס האשראי FLY CARD PREMIUM ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים.
    קדימות החברים ברשימות השדרוג תיקבע על פי הסדר הבא: מעמד החבר (טופ פלטינה, פלטינה, זהב, כסף), סוג הכרטיס שרכשו (מחלקת הקנייה), החזקת כרטיס אשראי FLY CARD PREMIUM, מספר נקודות הבסיס שנצברו בחשבון מטיסות אל על וגם מכרטיס האשראי FLY CARD PREMIUM בלבד ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים וכן תאריך הצטרפות למועדון. 


12.2.2  חברים המחזיקים בכרטיסי בונוס או בכרטיסי הנחה לסוגיהם (לרבות הנחה למשפחות עובדי חברות תעופה, כרטיסים בהנחת ילדים וכו') לא יהיו זכאים לשדרוג מכל סוג.

12.2.3  על מנת להופיע ברשימות השדרוג על החברים להבטיח כי מספר החבר שלהם ומספר טלפון זמין שלהם נרשמו בהזמנה וכי הינם מחזיקים בסוג כרטיס הטיסה המתאים, על פי כללי מועדון הלקוחות.

12.3  מחירי השדרוגים יפורסמו באתר אל על באינטרנט ובמשרדי הנהלת המועדון. אל על רשאית לשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

12.4  ילדים בגילאי 2 - 12 אינם זכאים לשדרוג מוזל של הרגע האחרון אף אם מעמד החברות במועדון בו הם מחזיקים היה מאפשר להם זאת, ואף אם הם מחזיקים בכרטיס מלא שלא נרכש בהנחת ילדים. שדרוג מובטח מראש ניתן גם לילדים.

12.5 לא ניתן לבצע שדרוג בטיסות קוד שייר.

 12.6 לא ניתן לבצע שדרוג בטיסות אל על שכורטסו על ידי חברה זרה (מסמכי הטיסה לא הונפקו על ידי אל על).

12א. מושבים מועדפים

רכישת מושב מועדף תתבצע בכפוף לנהלי הושבה המפורטים באתר אל על. ההרשמה לשירות אינה מהווה התחייבות מצד אל על להקצות מושב לנרשם. קבלת המושב תהיה בעת ביצוע הבידוק בשדה התעופה ובהתאם לזמינות המושבים בטיסה.

אתר האינטרנט ופנייה למועדון

13.1   חבר יוכל לקבל מידע ושירותים באמצעות אתר האינטרנט או טלפונית, באמצעות קוד סודי ראשוני שיספק מועדון הלקוחות וכן מספר פרטים אישיים. בגין שירות טלפוני יגבו דמי טיפול בסכום שיתעדכן על ידי אל על מעת לעת.

13.2   באחריות החבר לשנות את הקוד הסודי עם כניסתו הראשונה למערכת ולשמור עליו במקום בטוח ומוגן מפני חשיפה. מסירת הקוד הסודי לאחר, לרבות לסוכן נסיעות, הינה באחריותו הבלעדית של החבר, ואל על לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

13.3  כל פנייה שהיא למועדון לשם קבלת מידע ו/או  ביצוע פעולות בחשבון, על ידי החבר או בא כוחו, בין בעל פה ובין בכתב, תחייב את הפונה להזדהות בשם החבר , מספר חבר קוד זיהוי טלפוני או סיסמת אינטרנט.

כללי

14.1  חבר שחל שינוי בכתובתו, יודיע על כך למועדון, באמצעות אתר האינטרנט או בכתב - באמצעות הפקס או הדואר.

14.2  שינוי שם החבר או מספר דרכון יעשה בכתב למועדון, בצירוף צילום נאמן למקור של תעודת זהות, דרכון או תעודה רשמית אחרת המעידה על השינוי ומניחה את דעתו של המועדון.

14.3   לאחר ההצטרפות למועדון,  ייכללו פרטי החבר במאגר מידע רשום של לקוחות אל על.
בכפוף להוראות כל דין, אל על תעשה שימוש במאגר המידע כאמור לצרכים שיווקיים, כולל דיוור ישיר של עלוני מידע והצעות מיוחדות לחברי המועדון, העברת לרבות העברת מידע לשותפים - ככל שהדבר דרוש לשם קיום שיתוף הפעולה ולשם הענקת שירותים ייחודיים והטבות ללקוחותיה וכן תבצע פעולות נוספות במסגרת פעילותה השוטפת. במקרה שהחבר איננו מעוניין להימנות ברשימת הדיוור (מכל סוג שהוא), עליו להודיע על כך לאל על, באמצעות האינטרנט או בהודעה בכתב באמצעות הפקס או הדואר.

14.4  אל על תהיה רשאית למסור כל מידע הנוגע לנקודות שנצברו מטיסות שמומנו על ידי תאגיד או גורם אחר כלשהו, אשר אצלו או עבורו מועסק החבר ו/או אשר החבר טס מטעמו, לרבות גופים ממשלתיים, וכן היא תהיה רשאית למחוק נקודות ו/או לבטל הטבות אחרות בהתאם לדרישת אותו תאגיד או גורם, מבלי לגרוע מזכותה לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 4.2 לעיל. לחבר לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 
14.5  הנהלת המועדון תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את אופן הדיוור לחברי המועדון, וכן האם לבצע דיוור בכלל, ואם כן - האם לדוורו לכלל חברי המועדון או לחלק מהם בלבד. דיוורים אשר יבוצעו בדואר ישלחו לכתובת הרשומה בחשבון החבר, אלא אם מסר החבר למועדון כתובת אחרת. דיוורים מחברים למועדון יישלחו למועדון או לכתובת הנציגות בחו"ל כפי שמופיעה בחוברת המועדון או באתר האינטרנט. אל על לא תהא אחראית לדואר שאיחר, אבד או לא הגיע ליעדו מכל סיבה שהיא.

   אל על תהא רשאית להתאים תקנון זה ואת הכללים הנובעים ממנו לתקנות ולחוקים הנהוגים במדינה מסוימת אשר בה פועל המועדון. במקרה כזה, יחולו על החברים באותה מדינה כללי המועדון המתוקנים.

14.7  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

 14.8  שום ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון זה לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב על ידי אל על, ושום איחור בשימוש ו/או עמידה על זכויותיה של אל על לא ייחשב כויתור, ואל על תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, במלואן או בחלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בכל עת שתמצא לנכון, ובכלל זה לגרוע או למחוק נקודות, לבטל שוברים והטבות אחרות ולשנות מעמד של חבר, היה ויימצא כי נצברו ו/או הונפקו ו/או הוענקו עקב טעות.

14.9   אל על אינה אחראית ולא תישא בכל מס, כגון - מבלי לגרוע מכלליות האמור - מס הכנסה אשר חבר עלול להיות חייב בו כתוצאה מצבירת נקודות ו/או הטבות אחרות ו/או מימושן בכל צורה שהיא. החבר לבדו יחוב במס כאמור, אם חל. אל על ממליצה לחברים לקבל מידע נוסף בנושא זה מרו"ח או יועץ מס. אל על תהא רשאית להעביר לרשויות המס פרטים בדבר צבירת נקודות ו/או הטבות אחרות ו/או מימושן בכל צורה שהיא, על ידי החברים, בכפוף להוראות כל דין.

14.10  תקנון זה יפורש לפי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לתקנון זה ולזכויות ולחובות הנובעות ממנו.

14.11 הפרטיות שלכם חשובה לנו, למידע נוסף אודות מדיניות הפרטיות>

פרסום התקנון וכלליו

15.1  התנאים המפורטים בתקנון זה וכן כללי התוכנית המפורסמים מעת לעת על ידי אל על באתר האינטרנט של אל על, הם הכללים המחייבים את אל על ואת החברים. במקרה של סתירה בין התקנון או כלליו בתקנון המפורסמים באתר אל על, לבין  כללים המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר הם אלה אשר יקבעו ויחייבו.

15.2 באחריות החבר לעקוב אחר שינויים והודעות המפורסמים באתר אל על באינטרנט.

15.3 כללי התוכנית או חלק מהם יופצו מעת לעת לחברים או לחלק מהם - על פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על - באינטרנט, בדואר האלקטרוני, בעלוני מידע או בדיוורים תקופתיים.