תקנון מועדון הנוסע המתמיד של אל על

 

​הגדרות

1.1  "אל על" - אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ח.צ. 52-001714-6 ת.ד. 41, נתב"ג 7015001, אתר אינטרנט: www.elal.com

1.2  "המועדון" או "מועדון הלקוחות" או "מועדון הנוסע המתמיד" - חוג הלקוחות הנאמנים של אל על בארץ ובעולם. כתובת המועדון הינה: מועדון הנוסע המתמיד, אריאל שרון 3, אור יהודה. .
 
1.3  "דולר" או "$" - דולר ארה"ב או בערכו בש"ח על פי שער המרה הנקבע ביום התשלום עפ"י שער העברות והמחאות גבוה כפי שמופיע במערכת אמדאוס של אל על.

1.4  "התכנית" - כללי הפעילות, תנאי צבירת נקודות ואפשרויות המימוש של זכויות החבר במועדון הלקוחות.

1.5  "חבר" - אדם אשר שילם דמי הצטרפות למועדון אל על או נרשם בהנחה או ללא תמורה כספית במסגרת מבצע ובידיו כרטיס חבר ומופיע במאגר הנתונים הממוחשב של המועדון.

1.6  טיסות Code Share - טיסות המשווקות בקוד LY והמופעלות ע"י חברת תעופה אחרת.

1.7  "כרטיס בונוס" - כרטיס טיסה המונפק על ידי אל על ו- UP, על סמך הזכאות לכרטיס בונוס, למועדים וליעדים כפי שנקבעו בשובר הזכאות, מלבד כרטיסים שתוקפם הוגדר כמוגבל, כגון כרטיסים הנובעים ממבצעים שונים.
 
1.8  "נקודה" - זכות הנצברת בחשבון החבר, כפי שיקבע ויפורסם מעת לעת על ידי אל על.

1.9 "קופון שי" - קופון הניתן כמתנה על ידי אל על או נרכש על ידי חבר כמתנה לעצמו או לאחר, המופץ באמצעות כרטיס פלסטיק או באופן אלקטרוני בדואר אלקטרוני, והמכיל קוד ייחודי המאפשר טעינה בכמות מסוימת של נקודות שי.

1.10 "שדרוג" - שינוי מחלקת ההושבה במטוס למחלקה גבוהה יותר (ממחלקת תיירים למחלקת עסקים או ממחלקת עסקים למחלקה ראשונה) בתמורה לנקודות ו/או כסף.

1.11 "שדרוג מובטח מראש"- שדרוג הנקנה על ידי החבר בנקודות או בכסף ונקודות, על בסיס מקום מובטח מראש, והכל כפי שיקבע ויפורסם על ידי הנהלת המועדון מעת לעת.

1.12  "שדרוג מוזל של הרגע האחרון" - שדרוג על בסיס מקום פנוי, המוצע לחבר העומד בקריטריונים על פי כללי מועדון הלקוחות. שדרוג זה מוצע 48 שעות לפני הטיסה או בשדה התעופה לפני הטיסה, תמורת נקודות, והכל כפי שיקבע ויפורסם על ידי הנהלת המועדון הלקוחות מעת לעת.

1.13 "UP" שירותי טיסה המופעלות על ידי אל על ליעדים שונים במתכונת שירות LOW COST

1.14 כרטיס FLY CARD" " – כרטיס אשראי מבית אל על המונפק על ידי Diners Club ישראל בשיתוף עם מועדון YOU, המעניק הטבות שונות למחזיקי כרטיס זה בהתאם לתנאים הרלוונטיים.

1.15 "כרטיס FLY CARD PREMIUM " – כרטיס אשראי מבית אל על המונפק על ידי: 1. Diners club ישראל 2. פועלים אקספרס 3. לאומי קארד, המעניק הטבות שונות למחזיקי כרטיס זה בהתאם לתנאים הרלוונטיים.

כללי התוכנית

2.1  החברות במועדון כפופה לכל סוגי הכללים, התנאים, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים ("כללי התוכנית"), אשר אל על עשויה לאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2  צבירת הנקודות ופדיונן, כפופה לכללי התוכנית, כפי שיקבעו ויפורסמו על ידי אל על מעת לעת.

2.3  על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אל על שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי:

2.3.1  להפסיק את תוכנית המועדון, ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, ומבלי להתחשב במידת השתתפות החבר בתוכנית, הזכות לצבור נקודות ולממשן יכולה להיפסק בכל רגע, כפי שיקבע ויפורסם על ידי הנהלת מועדון הנוסע המתמיד.

2.3.2  לקבוע ולערוך שינויים בכללי התוכנית של המועדון, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור: הניקוד הנצבר, כמות הנקודות הדרושות להטבה, למעמד, לכרטיס, לשדרוג, להרשמה, לשובר או זכות כלשהי במועדון הלקוחות, בחלקן או במלואן, רמת הנקודות, הכללים לצבירת נקודות, כללי פדיון הנקודות, כללי השדרוג וסוגי כרטיסי הבונוס, תוקף ההטבות, התקשרויות עם שותפים כהגדרתם בתקנון וכד'.

2.3.3  לשנות ולהגביל את פרק הזמן שבו ניתן לשמור ו/או להשתמש בנקודות שנצברו וכד'.

2.3.4  לקבוע ימים ו/או תקופות ו/או טיסות, שבהם לא ניתן יהיה להשתמש בנקודות שנצברו לצורך מימוש כרטיסי הבונוס לטיסות ולהגביל את מספר המושבים הזמין, לכל או חלק מהחברים, לכל או לחלק מהיעדים וכד'.

2.4  כל השינויים, למעט אלו הנזכרים בסעיף קטן 2.3.4 לעיל, ניתנים לביצוע בהודעה מוקדמת של 30 ימים מיום פרסום השינוי באינטרנט. במקרים חריגים הנובעים מאירועים אשר הנהלת המועדון לא יכולה היתה לצפות מראש וכן במקרה של שינויים טכניים או שינויים שכל מטרתם להיטיב עם חברי המועדון, השינויים ניתנים לביצוע באופן מיידי. הנהנלת מועדון הנוסע המתמיד תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את פרקי הזמן למתן הודעות המפורטים לעיל.

הרשמה וחברות במועדון

3.1  ההרשמה למועדון הלקוחות והחברות בו הינה אישית, ופתוחה ליחידים מגיל שנתיים ומעלה. חבר אינו יכול להחזיק ביותר מחשבון אחד במועדון הלקוחות של אל על.

3.2  ההרשמה למועדון הלקוחות בארץ תבוצע רק למחזיקי תעודת זהות ישראלית. ההרשמה לתושבי מדינות זרות מחייבת מספר דרכון וכתובת בחו"ל. חברי המועדון המתגוררים בחו"ל יצורפו לשלוחות המועדון בחו"ל, ועליהם יחול תקנון זה, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

3.3  החברות במועדון הלקוחות הינה אישית, אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.

3.3א עובדי אל על, עובדי חברות בנות של אל על ופורשי אל על יהיו רשאים להצטרף למועדון בכפוף לתנאים והכללים הספציפיים, כפי שיקבעו ויפורסמו על ידי אל על מעת לעת. אולם מובהר, בין היתר, כי עובדים כאמור יהיו רשאים לצבור נקודות מועדון ולקבל את הטבות המועדון רק בגין כרטיסים שנרכשו במחיר מלא ו/או לצבור ולממש נקודות משותפים (לא כולל כרטיסים לטיסות חינם ו/או בהנחה מתוקף היותם פורשי אל על או חברות בנות שלה, כאמור בסעיף קטן 6.6 להלן).

3.4 במקרה של גירושין, הנקודות הנצברות יוותרו בחשבון החבר, אלא אם הומצא צו בית משפט המורה לאל על לנהוג אחרת.

3.5  ההרשמה למועדון הלקוחות הינה בתשלום, כפי שיקבע ויפורסם על ידי  אל על מעת לעת, למעט מבצעי הצטרפות מיוחדים שייערכו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על.

בכפוף להוראות כל דין, דמי ההרשמה לא יוחזרו. על אף האמור, במקרה של ביטול ההרשמה באמצעות האינטרנט תוך 14 יום ממועד ביצועה, יגבו דמי ביטול בשיעור 5% מדמי ההרשמה בלבד.

3.6  אלו אינם רשאים להצטרף למועדון:

3.6.1  חברות, ארגונים ו/או מוסדות, אלא אם כן אישרה אל על, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הצטרפותם למועדון, מטעמים מיוחדים.

3.6.2  סוכני נסיעות, סוכני מטען, אלא אם ניתן לכך אישור מיוחד על ידי הנהלת המועדון.

3.7  יחידים מעל גיל שנתיים ועד גיל שמונה עשרה רשאים להצטרף למועדון אך ורק בהינתן הסכמת האפוטרופוס החוקי שלהם.
 
3.8  חבר אשר נרשם מספר פעמים למועדון הלקוחות, בעצמו או באמצעות אחרים, יביא לשלילת חברותו במועדון וכל החברויות השונות יבוטלו, ואיתם הנקודות שנצברו ודמי הרישום ששולמו וכל הטבה אחרת העשויה לנבוע מהחברות, ללא כל אפשרות לפיצוי או החזר.

3.9  מעמד החבר: החברים במועדון הלקוחות מתחלקים לחמישה סוגים (מעמד) כדלקמן:
"חבר מתמיד" - חבר מועדון הלקוחות, במעמד הבסיס, שצובר נקודות בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד".
"חבר כסף" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הכסף, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד – כסף".
"חבר זהב" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הזהב, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד – זהב".
"חבר פלטינום" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות, במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הפלטינום, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד – פלטינום".
"חבר טופ פלטינום" - חבר מתמיד שצבר את מספר הנקודות המינימלי בהתאם לכללי מועדון הלקוחות במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים הקודמים למועד בדיקת הזכאות, כפי שנקבע בכללי מעמד הטופ פלטינום, וקיבל כרטיס "חבר מועדון הנוסע המתמיד - טופ פלטינום".

ממעמד החבר וסוג כרטיס האשראי שברשותו (FLY CARD או FLY CARD PREMIUM) נגזרות ההטבות שלהן יהיה זכאי, ובכלל זה מבצעים ייחודיים למעמד מסוים, חברות במועדון קינג דיויד - כמפורט בסעיף קטן 3.12 להלן, זכאות לשדרוגים ועוד, כפי שייקבע על ידי המועדון מעת לעת.
 
בבדיקת הזכאות לכל מעמד נבדקים מספר הנקודות ו/או קטעי הטיסה (לפי העניין) אשר נצברו לזכות החבר, בהתאם לכללי המועדון (כעדכונם מעת לעת), במהלך 12 החודשים הרצופים שקדמו למועד בדיקת הזכאות. זכאותו של כל חבר מועדון נבדקת  מדי יום. חבר מועדון אשר יימצא עומד בתנאי הזכאות למעמד מסויים, יועלה למעמד זה. חידוש מעמד מסויים או ירידה ממנו למעמד אחר יתבצעו אחת לשנה (12 חודשים מיום ההעלאה למעמד מסויים או מועד החידוש האחרון של המעמד, ביחס לחבר המועדון הספציפי).

3.10  לחבר יונפק כרטיס חבר אישי אשר אינו ניתן להעברה. כרטיס החבר יהיה בתוקף לתקופה המצוינת על גביו בלבד.

3.11  כרטיס החבר ישאר רכוש המועדון גם לאחר מסירתו לחבר והמועדון יהיה רשאי לבקשו חזרה מהחבר בכל עת. על החבר להענות לבקשה כאמור ללא דיחוי.

3א  חברות במועדון קינג דיויד:

3.1א
מועדון קינג דיויד הינו מועדון יוקרתי העומד לשירות החברים במועדון הנוסע המתמיד באל על ומציע מגוון שירותים והטבות. החברות במועדון קינג דיויד הינה שנתית, ופתוחה לחברים, בכפוף לזכות סירוב של אל על,במעמד זהב או פלטינום או טופ פלטינום. לחברים במעמד טופ פלטינום, פלטינום וזהב תוענק החברות במועדון המלך דוד חינם לשנה אחת כל עוד כרטיס הזהב/פלטינום/טופ פלטינום הינו בתוקף. החברות במועדון המלך דוד תתחדש בכל שנה באם יישמר מעמד החבר כזהב או פלטינום או טופ פלטינום. וחברים שצורפו למועדון במבצעי שיווק מיוחדים.
בנוסף, חברי מועדון במעמד כסף יהיו רשאים לרכוש חברות במועדון קינג דיוויד, בהתאם לתנאים שיפורסמו מעת לעת על ידי המועדון ו/או אל על.

3.2א
  החברות במועדון קינג דיויד ו/או חידוש החברות במועדון ו/או ביטול החברות במועדון כפופים לכללי מועדון קינג דיויד כפי שיהיו מעת לעת.
3.3א  ההטבות הניתנות במסגרת מועדון קינג דיויד הינן אישיות, אינן ניתנות להעברה, ואינן ניתנות להמרה בכסף או בשווה כסף.

3.4א  חברי מועדון במעמד זהב, פלטינום וטופ פלטינום , כל עוד חברותם בתוקף, זכאים לכניסה חופשית לטרקלין קינג דיוויד בנתב"ג.

בנוסף, זכאים החברים הנ"ל לכניסה חופשית לטרקלינים שמפעילה אל על ברחבי העולם, בטרם טיסתם באל על (בתנאי שבידם כרטיס עליה למטוס לטיסת אל על בקוד אל על וכרטיס KDM תקף).
לצפייה ברשימת טרקליני אל על בחו"ל לחץ כאן

מובהר בזאת כי חברי המועדון לא יהיו זכאים לכניסה חופשית לטרקלינים שמפעילה אל על ברחבי העולם, כאמור לעיל, כאשר רכשו כרטיסי טיסה של UP.

חריגה מכללי המועדון או פגיעה בהם

4.1 המועדון רשאי לערוך ביקורת בחשבון החבר, ללא מתן הודעה מראש. בעת הביקורת יתכנו מקרים בהם החבר לא יוכל לבצע כל פעולה בחשבונו או לממש שובר אשר בידו. המועדון יפעל לקצר את תקופת הביקורת ככל שניתן בנסיבות העניין.

4.2 בשל כל חריגה או אי עמידה בכללי המועדון, כמפורט להלן -

    ניצול לרעה של הטבות המועדון;
    התנהגות הפוגעת באינטרסים של אל על ו/או המועדון, לרבות התנהגות לא נאותה ו/או גרימת נזק כלפי עובדי אל על ו/או המועדון, שותפיה, לקוחותיה     או מי מטעמה;
    הטעייה במידע המסופק לאל על המועדון ו/או לשותפיה;
    סחר אסור בנקודות, מענקים או הטבות (סעיף 9א. להלן);
    שימוש בקופוני כרטיס הטיסה שלא לפי הסדר;
    מעשה הונאה, גניבה או תרמית - בין אם הוא מהווה עבירה פלילית ובין אם לאו; וכיוצא באלה.


המועדון יהיה רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות בסעיפים קטנים 4.2.1 – 4.2.8 להלן:

4.2.1  לסיים את חברות החבר במועדון באופן חד צדדי; סיום החברות במועדון משמעותו, בין השאר, ביטול הנקודות ו/או ההטבות שנצברו, כולן/חלקן;

4.2.2  למחוק או לגרוע, באופן מלא או חלקי, את הנקודות אשר נצברו או ייצברו לטובת החבר;

4.2.3  לבטל חברותו של החבר במועדון הלקוחות כולל ביטול כל ההטבות הנובעות מכך.
 
4.2.4  להטיל עליו עיצום כספי בגין נזקי או הפסדי אל על ו/או המועדון.

4.2.5  להעביר חבר למעמד אחר במועדון (למשל – מפלטינה למתמיד), המקנה זכויות מופחתות ו/או לבטל את כל ההטבות או חלקן שנצברו לזכות החבר במסגרת מעמדו הקודם.

4.2.6  להקפיא באופן מיידי את צבירת הנקודות בחשבון החבר עד לסיום הבירור בעניינו ו/או לתקופה מסוימת שתיקבע על ידי הנהלת המועדון.

4.2.7 לבטל כרטיסי בונוס או שדרוגים שהונפקו לחבר.

4.2.8 לנקוט בכל פעולה אחרת הנדרשת בנסיבות העניין.

סיום החברות במועדון

5.1  החברות במועדון יכולה להסתיים בנסיבות הבאות:

5.1.1  על פי בקשת החבר, בהודעה בכתב למועדון.

5.1.2 על פי החלטת אל על ו/או המועדון, בשל חריגת החבר מכללי מועדון הלקוחות, כמפורט בסעיף 4 לעיל.

5.1.3  במקרה של ביטול תוכנית מועדון הנוסע המתמיד על ידי אל על ו/או המועדון – במקרה זה יתן המועדון לחבריו הודעה מוקדמת של חצי שנה, אשר במהלכה יוכלו לממש את הזכויות אשר צברו.

5.1.4  במקרה של פטירת החבר, בין אם הותיר אחריו צוואה ובין אם לאו. במקרה זה יחול האמור בסעיף קטן 5.3 להלן.

5.2  אל על ו/או המועדוןלא יהיו חייבים לשלם פיצוי כלשהו בגין סיום החברות במועדון. .

5.3  עם סיום החברות יפקע תוקף כל הטבה או זכאות (כולל לנקודות), אשר היתה לחבר, למעט במקרה של פטירה, שבו הנקודות יועברו ליורשי הנפטר, בכפוף להמצאת צו מתאים מבית המשפט.

צבי​​רת​ נקודות

6.1  זיכוי בנקודות לחשבון חבר מועדון יתאפשר רק על פי הכללים המפורטים בתקנון זה. בכל מקרה, ההחלטה על הזיכוי בנקודות הינה של אל על בלבד.

6.2  להלן סוגי הנקודות שניתן לצבור במסגרת החברות במועדון:

6.2.1  נקודות בסיסיות (Basic)- מספר הנקודות שיצברו בחשבון החבר עבור כל טיסה באל על או באמצעות ההטבות הניתנות במסגרת כרטיס אשראי FLY CARD PREMIUM, כפי שיקבע על ידי אל על
ו- UP מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נקודות אלו בלבד, שנצברו בתקופה של 12 חודשים רצופים, ישמשו לקביעת מעמד החבר ולכניסה לרשימת שדרוגים ברגע האחרון כאמור בסעיף קטן 3.9 לעיל, על כל המשתמע מכך.

6.2.2  נקודות נוספות (Extra)- מספר הנקודות (בנוסף לנקודות הבסיסיות) שיצברו בחשבון החבר בגין מעמד החבר, בגין תמרוץ ומבצעים וכדומה. מספר הנקודות שיינתן שיוענקו כאמור, יקבע על ידי אל על מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנקודות לא תלקחנה בחשבון לשם קביעת מעמד החבר כאמור בסעיף קטן 3.9 לעיל, על כל המשתמע מכך.

 6.2.3  נקודות משותפים (Partners)- נקודות הנצברות בחשבון החבר כתוצאה מרכישת מוצר/שירות בחברות שותפות, בהתאם להסכמים  הנחתמים על ידי המועדון עם שותפים שונים מעת לעת. נקודות אלו לא תלקחנה בחשבון לשם קביעת מעמד החבר כאמור בסעיף קטן 3.9 לעיל למעט נקודות הנצברות בכרטיס FLY CARD PREMIUM  בכפוף לכללים הרלוונטיים, על כל המשתמע מכך. האמור לעיל כפוף לסעיף 7 להלן - "צבירת נקודות משותפים".

6.3  חבר מועדון יהיה זכאי לצבור נקודות במקרים של טיסות CODESHARE אך יזוכה בנקודות רק אם הזמנתו בוצעה על טיסת אל על בקוד LY ובהתאם לתנאי הכרטיס, בכל מקרה, זיכוי החבר יעשה רק במקרה שטיסתו זו בוצעה בפועל.

6.4  במקרה שחבר הועבר על ידי אל על לחברת תעופה אחרת מכל סיבה שהיא (לדוגמא בשל רישום יתר, ביטול טיסה וכדו') יצברו לחשבון החבר נקודות כאילו בוצעה הטיסה המקורית באל על. לפי דרישת אל על, על החבר להמציא אישורים מתאימים לאל על על מנת שחשבונו במועדון יזוכה. טיסות בחברות זרות שלא התבצעו ביוזמת אל על כאמור לעיל, אינן מזכות בצבירת נקודות, אלא אם כן בין אל על לבין אותן חברות קיימים הסכמים לצבירת נקודות מועדון הדדית ("הסכמי שיתוף"). במקרים אלה, הנקודות שייצברו יהיו נקודות משותפים, כהגדרתן בסעיף קטן 6.2.3 לעיל.

6.5 טיסות בחברת אל על או UP ביוזמת חברת תעופה אחרת (לדוגמא בשל רישום יתר, ביטול טיסה וכדו'), לא יזכו בנקודות, אלא אם כן בין אל על לבין אותן חברות קיימים הסכמים לצבירת נקודות מועדון הדדית ("הסכמי שיתוף"). במקרים אלה, הנקודות שייצברו יהיו נקודות משותפים, כהגדרתן בסעיף קטן 6.2.3 לעיל.

6.6  על אף האמור לעיל, טיסות בכרטיסי בונוס, טיסות חינם, טיסות מבצע, טיסות שכר בחברות זרות וטיסות בהנחה, לרבות טיסות חינם או בהנחה לעובדים ופורשים של אל על וחברות בנות שלה ובני משפחותיהם הזכאים לכך, לא תזכינה בנקודות, אלא אם נקבע אחרת בפרסומי החברה במקרים מסוימים.

6.7  במקרה של שדרוג מראש בנקודות, בכסף או בנקודות וכסף, שדרוג מוזל של הרגע האחרון, שדרוג הניתן לחבר המועדון בשדה התעופה משיקולים שונים או שדרוג שנרכש במטוס, מספר הנקודות הנצבר יהיה על פי מחלקת ההושבה המקורית בכרטיס שנרכש ולא מספר הנקודות המזכה את המחלקה בה טס החבר בפועל. במקרה של הורדה במחלקת הושבה מכל סיבה שהיא (downgrade), זיכוי הנקודות יעשה בהתאם למחלקת ההושבה בה טס החבר בפועל ולא על פי האמור על גבי הכרטיס.

6.8  צבירת נקודות תתאפשר על בסיס מושב אחד בלבד בטיסה, אף אם החבר רכש יותר ממושב אחד בטיסה.
6.9  נקודות מטיסה מסוימת תיזקפנה לזכות חשבון אחד של חבר אחד בלבד על פי הטיסה שביצע והמחלקה בה נרכש בכרטיס.

6.10  ההטבות הניתנות במסגרת המועדון, לרבות נקודות המועדון, הינן אישיות, אינן ניתנות להמרה בכסף או בשווה כסף ואינן ניתנות להעברה, אלא במסגרת מבצעים שעורכת אל על ו/ או המועדון מעת לעת המאפשרים זאת (בכפוף לתנאי המבצע) ו/או במקרה שייקבע אחר על ידי אל על בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6.11  ניתן לעדכן נקודות טיסה באל על, שלא זוכו בחשבון עד שנה מיום הטיסה בפועל, ובלבד שהנוסע היה חבר במועדון בעת הטיסה האמורה.

    ניתן לעדכן נקודות טיסה באל על עד חודשיים רטרואקטיבית מיום אישור הצטרפות החבר למועדון.
    עדכון פרטי רכישות מוצרים או שירותים (כולל טיסות) בחברות שותפות יעשה על פי הכללים המפורטים בסעיף 7 להלן.


6.12  באחריותו הבלעדית של החבר לבדוק בחשבונו מעת לעת את מצב הנקודות, שוברים או כל הטבה אחרת, לרבות מועד פקיעת תוקפם, ולא יהיו לו כל טענות כנגד אל על היה ולא ביצע את הבדיקה כאמור. בהערות וערעורים לגבי דו"ח מצב החבר ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות, בטלפון 03-9771111.

שותפים לתוכנית המועדון

7.1  מועדון הלקוחות רשאי ליצור שותפויות עסקיות עם חברות בישראל ומחוצה לה, לרבות חברות תעופה (להלן: "השותפים") אשר יאפשרו לכל חבר הרוכש מוצר ו/או שירות מאותו בית עסק, לצבור נקודות משותפים. הסכמים אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד ג'.

7.2  צבירת נקודות משותפים תהיה על פי התנאים שנקבעו בהסכמים הייחודיים שבין אותו שותף לבין המועדון. המועדון רשאית להתקשר בהסכמים עם שותפים המקנים הטבות לחברי המועדון המתגוררים בחו"ל בלבד (לרבות במדינה מסוימת בלבד) או לחברים המתגוררים בישראל בלבד או לחברים במעמד מסוים.
 
7.3  אל על תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם כל אחד מהשותפים בכל עת או לשנות את תנאי ההתקשרות, והיא תודיע על כך לחברי מועדון הלקוחות.

7.4 האחריות למתן השירותים ו/או המוצרים של השותפים, ו/או טיב השירותים ו/או המוצרים, כמו גם הענקת הנקודות בגין השירותים ו/או המוצרים הנרכשים על ידי החבר, חלה על השותפים עצמם. אל על תעניק לחבר את מספר הנקודות כפי שנמסר לה על ידי השותפים.
לחבר לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אל על בקשר לנושאים הנזכרים בסעיף זה.

7.5  האחריות לבדוק את הזכאות לצבירת נקודות משותפים מוטלת על חבר המועדון.
 
כמו כן על החבר לציין את מספר חבר המועדון שלו בעת רכישת המוצר או השירות, על מנת שחשבונו יזוכה בנקודות השותף. בכל רכישה כאמור, ניתן יהיה לציין מספר חבר אחד בלבד לכל העסקה.
 
7.6  במקרה של אי זיכוי חשבונו של חבר שרכש מוצר/שירות משותף, או במקרה שהחבר סבור כי חשבונו לא זוכה במלוא הנקודות, על החבר לפנות לבירור העניין אצל השותף.
 
7.7  עדכון רטרואקטיבי בגין נקודות שותפים בעבור שימוש בשירותים/מוצרים של החברות השותפות יארך עד שלושה חודשים מיום קבלת המידע המתאים מהחברה השותפה, בעקבות פניית חבר המועדון לחברה לשותף לאותה חברה.

7.8  נקודות משותפים יהיו ניתנות לניצול לצורך הנפקת כרטיסי בונוס ושדרוגים, אך לא תילקחנה בחשבון לשם קביעת זכאות החבר לחברות במעמד מסוים למעט נקודות הנצברות בכרטיס FLY CARD PREMIUM  בכפוף לכללים הרלוונטיים, כמפורט בסעיף קטן 3.9 לעיל, על כל המשתמע מכך.

7.9  חבר מועדון שהינו חבר גם במועדון של חברת תעופה אחרת, הטס בטיסת Code Share, או בטיסה של חברת תעופה שיש לה הסכם שיתוף עם אל על, יוכל לצבור נקודות לחשבונו רק באחד ממועדוני הלקוחות, של אל על או של חברת התעופה האחרת בלבד.
 
למען הסר ספק, היה והחבר החליט לצבור את הנקודות בחברת התעופה האחרת, לא ניתן יהיה להעביר את הנקודות לחשבון במועדון, ולהיפך.

7.10  על מימוש כרטיסי בונוס מכל סוג בטיסות CODE SHARE ושותפות שהן חברות תעופה, חלים הגבלות וסייגים המפורטים בכללי המועדון, כפי שיפורסמו מעת לעת, והניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

7א. קופוני שי

    בתקנון זה "נקודות שי" ("Gift points") פירושן נקודות המוענקות באמצעות קופון השי.
    המועדון יהיה רשאי להנפיק מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קופוני שי לכלל החברים או לחברים מסויימים.
    בנוסף, רשאי כל חבר לרכוש קופוני שי עבור עצמו או עבור אחרים.
    תוקף קופון השי ותנאיו (לרבות אפשרות להעברת נקודות שי בין חברים וערך הנקודות) יהיו כפי שיוגדר על ידי המועדון, בהתאם למבצע שבמסגרתו יירכש או יונפק הקופון.
    קופון השי יכול להעניק כמות מסוימת של נקודות שי.
    רכישת קופוני השי תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של אל על.
    במקרה שמקבל קופון השי איננו חבר מועדון, יהיה עליו להירשם למועדון, באמצעות מילוי טופס הרשמה למועדון אשר נמצא באתר האינטרנט של אל על. מימוש ההרשמה, בהתאם לתנאי המבצע, יתבצע על ידי הקלדת הקוד המוטבע על קופון השי.
    החבר יוכל לצפות ביתרת קופוני השי הצבורים לזכות חשבונו, באמצעות אתר האינטרנט של אל על.
    חבר אשר קיבל קופון שי מחבר אחר, יוכל לראות את קופון השי בחשבונו רק לאחר שישייך את הקופון שקיבל, לחשבונו, באמצעות אתר האינטרנט של אל על.
    נקודות השי ניתנות למימוש באמצעות הנפקת כרטיס בונוס או שדרוג בלבד. הנקודות אינן נסכמות בחשבון החבר, והן לא תילקחנה בחשבון לשם קביעת מעמד החבר, כמפורט בסעיף קטן 3.9 לעיל, על כל המשתמע מכך. מימוש נקודות השי יתבצע באמצעות כניסה לחשבונו של הלקוח באתר האינטרנט של אל על, באמצעות הקלדת הקוד המוטבע על קופון השי.
    ניתן לממש את הנקודות הטעונות בכרטיס השי עבור הנפקת כרטיס בונוס או שדרוג אחד או יותר. ניתן להשתמש ב- עד 3 קופוני שי עבור הנפקת כרטיס בונוס או שדרוג.
    תוקף נקודות השי יפוג במועד הנקוב בקופון השי, והחל ממועד זה לא ניתן יהיה עוד לממשן.
    היה ויבוטל כרטיס בונוס או שדרוג אשר לטובתו נוצלו נקודות השי, ניתן יהיה להשתמש בנקודות השי לצורך הנפקת כרטיסי בונוס או שדרוגים חלופיים חלופיים, בכפוף לכך שנקודות השי עדיין יהיו בתוקף באותו מועד.
    נקודות השי לא יהיו ניתנות לפדיון בכסף.

כרטיס FLY CARD   ו – FLY CARD PREMIUM

8.1 חברי המועדון בעלי חשבון בנק בישראל בלבד זכאים להגיש בקשה להנפקת כרטיס FLY CARD אוFLY CARD PREMIUM  ובכפוף לאישור המנפיק הרלוונטי, יונפק להם כרטיס אשראי זה. מובהר כי כרטיס FLY CARD  הינו כרטיס חוץ בנקאי, עם זאת ניתן להנפקה גם ככרטיס בנקאי בבנקים הרלוונטיים המנפיקים כרטיסי אשראי של דיינרס. כמו כן, מובהר כי כרטיס FLY CARD PREMIUM  הינו כרטיס אשראי בנקאי המונפק באמצעות הבנקים או מי מטעמם.

8.2 מובהר כי קבלת כרטיס FLY CARD  או FLY CARD PREMIUM, תנאי השימוש בו והחזקתו הינם בכפוף לתנאים של חברת האשראי המנפיקה.
תקנון Diners Club
תקנון American Express
תקנון לאומי קארד
תקנון You

8.3 הזכאות לכרטיס FLY CARD PREMIUM הינה בהתאם לתנאי ההצטרפות ולתנאי הבדיקה לזכאות שיפורסמו על ידי המועדון. המועדון יהא רשאי לעדכן תנאים כאמור מעת לעת, על פי שיקול דעתו.

8.4 קבלת כרטיס אשראי FLY CARD  או FLY CARD PREMIUM כרוכה בעלות חודשית כפי שתקבע מעת לעת על ידי המועדון וחברת האשראי המנפיקה.

8.5 מחזיקי כרטיס אשראי FLY CARD או FLY CARD PREMIUM יהיו זכאים להטבות שונות כפי שיעודכנו מעת לעת וכפי שמפורט בתנאים הרלוונטיים לכרטיס זה הן מאל על ו/או המועדון, הן מחברת האשראי והן ממועדון YOU

8.6 תוקף הנקודות הנצברות מכרטיסFLY CARD  הינו לשלוש שנים מיום המרת הנקודות בפועל, על ידי חברת האשראי, לחשבון החבר במועדון.

8.7 הצבירה מכרטיס האשראי FLY CARD או FLY CARD PREMIUM  הינה לחשבונו האישי של החבר בלבד אשר הינו בעל כרטיס האשראי. במקרה של כרטיס תאגיד- הנקודות יועברו לחשבון החבר אשר שמו רשום על כרטיס התאגיד.

8.8 ההטבות בכרטיס FLY CARD ו FLY CARD PREMIUM הניתנות על ידי השותפים בכרטיס הינם בכפוף לתנאים של החברות השותפות ובאחריותן.

תוקף הנקודות וההטבות

9.1  נקודות Basic ו- Extra הנצברות מטיסות אל על יהיו תקפות ל- 36 החודשים לאחר תאריך הטיסה שבגינה נצברו הנקודות. נקודות Basic ו- Extra הנצברות שלא באמצעות טיסה יהיו תקפות ל- 36 החודשים מיום התאריך הנקוב לביצוע הפעולה בחשבון החבר. לאחר 36 חודשים תימחקנה הנקודות הנ"ל מחשבון החבר.

9.2 תוקף נקודות משותפים (Partners) אינו פג, אלא אם נקבע אחרת בהסכם שבין השותף לאל על. על אף האמור, אל על שומרת לעצמה את הזכות לשנות כלל זה בכל עת ולקבוע מועד בו יפוג תוקף נקודות אלו.
לצורך סעיף זה, נקודות שנצברו מחברות תעופה שותפות או טיסות שכר בעלות הסכם שיתוף פעולה עם חברת אל על במסגרת המועדון תחשבנה כנקודות משותפים.
נקודות שנצברו מרכישות מוצרים פטורים ממכס בטיסות אל על, כל עוד צבירה כאמור מותרת, תחשבנה כנקודות משותפים.

9.3  תוקף נקודות שי יפוג במועד הנקוב בקופון השי, והחל ממועד זה לא ניתן יהיה עוד לממשן.
 
9.4 תוקף כרטיס לכרטיס בונוס/לשדרוג הינו 12 חודשים מיום הנפקתו, למעט כרטיסי מבצע שתוקפם קצר יותר, בהתאם  לתנאים המפורסמים על ידי המועדון.

8.5 כרטיס בונוס או שדרוג שלא נוצלו ופג תוקפם לא יוארך תוקפם ויהיו בטלים ללא אפשרות שימוש  בנקודות אשר שימשו להנפקתם. במקרים חריגים בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על אשר איננו ניתן לערעור, תהא אל על רשאית להאריך את תוקף הכרטיס, בכפוף לתשלום דמי טיפול. בכל מקרה, לא תתבצע יותר מהארכה אחת של תוקף הכרטיס, בכפוף לתשלום דמי טיפול.

9.6  לתוקף כרטיס הבונוס – ראו סעיף 10.11 להלן

מובהר בזאת, כי הנהלת המועדון תהא רשאית לפעול באופן השונה מהאמור בסעיף 8 זה לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומטעמים מיוחדים.

רכישת נקודות השלמה

10.1  בכפוף לאמור בסעיף זה, חבר יהיה רשאי לרכוש נקודות השלמה לכרטיס בונוס או שדרוג בכל סכום ולכל כרטיס. מחיר הנקודה נרכשת יקבע מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.

10.2  הנהלת המועדון תהא רשאית להודיע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא תאשר רכישת נקודות או כי השתנה מחיר הנקודות או כי השתנה אופן רכישת הנקודות וערכן.

10א.  איסור הסחר בנקודות מועדון, מענקים והטבות.
 
הסחר בנקודות מועדון, מענקים או הטבות הינו אסור בהחלט.

מימוש נקודות לכרטיסי בונוס ושדרוגים

11.1  כרטיס בונוס ניתן לשימוש אך ורק בטיסות סדירות של אל על ו- UP (אלא אם נקבע מפורשות אחרת). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול טיסה או שינוי מועדה, אף אם נעשה ביוזמת אל על או UP מכל סיבה שהיא, לא תהיה אל על או UP חייבת להעביר חבר המחזיק בכרטיס בונוס לטיסה חלופית בחברה אחרת.

11.2  לצורך מימוש נקודות מכל סוג יש לפנות לסוכן נסיעות או לסניף אל על או לאתר אל על. בכל מקרה, הליך הכרטוס יתבצע בתנאי שמבוצעת הזמנה מתאימה במערכת ההזמנות של אל על.

11.3  אל על ממליצה לחברים להזמין את טיסת הבונוס ו/או השידרוג שלהם באל על זמן מספק לפני הטיסה המתוכננת, על מנת להבטיח זמינות.

11.4  במקרה שיימנע מהחבר, בעטיה של אל על או UP, לממש את כרטיסי הבונוס, יהיה החבר רשאי להחזירו למועדון ולקבל תמורתו נקודות בחלק היחסי שלא נוצל מכרטיס הבונוס. אם שילם החבר עבור הכרטיס או חלקו בכסף, יהיה זכאי החבר להחזר כספי עבור אותו חלק ששולם על ידיו כאמור.

11.5  במקרה שהחבר הנפיק כרטיס בונוס ולא ניצל אותו או ניצל אותו בחלקו או שתוקף הכרטיס פג, מסיבות שאינן קשורות באל על או UP, הוא יהיה זכאי להחזר של כסף ונקודות, בהתאם לחלק היחסי שלא נוצל, בתמורה לתשלום דמי ביטול בשיעור שייקבע על ידי אל על ו UP מעת לעת. בכל אופן, לא יוחזרו נקודות לחשבון החבר אם תוקפן פג. האמור לעיל כפוף להוראות כל דין ו/או תנאי מבצעים שיהיו מעת לעת.

11.6  כרטיס בונוס שלא נוצל ושטרם פג תוקפו ניתן להחזרה ולזיכוי בנקודות לחשבון החבר, ובלבד שתוקף הנקודות אשר שימשו להנפקתו טרם פג, והכל בכפוף לתשלום דמי טיפול. אם רק חלק מהנקודות ששימשו להפקת כרטיס בתוקף – יוחזרו לחשבון רק אותן נקודות.

11.7  כל שינוי בכרטיס הבונוס או שדרוג מסוג כלשהו כרוך בתשלום דמי טיפול.

11.8  החבר או מי מטעמו אחראי לוודא כי נרשמו תאריכי היציאה והחזרה בכרטיס הבונוס, וכי שאר הנתונים על גבי הכרטיס תואמים להזמנתו.

11.9  כרטיס הבונוס תקף ליציאה (הטיסה הראשונה בכרטיס) תוך שנה מיום הכרטוס. לא ניתן לשנות את שם הנוסע ו/או להאריך את תוקף מועד היציאה מעבר לשנה ממועד הכרטוס. האמור לעיל כפוף להוראות כל דין ו/או תנאי מבצעים שיהיו מעת לעת.  יש להבהיר כי בכרטיסי בונוס עבור טיסות UP לא ניתן לשנות את היעד הנבחר.

11.10  באחריות החבר לכרטס את כרטיס הבונוס על פי כללי המועדון. אל על הנהלת המועדון רשאית לשנות כללים אלו ללא הודעה מראש.

11.11  ניתן להנפיק כרטיסי בונוס לטיסות של חברות תעופה השותפות לתכנית, בהתאם למפורט בכללי המועדון ולהסכמים בין החברות השותפות. כרטיסים אלו אינם ניתנים לשינוי או לביטול. אל על אינה אחראית לטיסה באמצעות כרטיס בונוס בחברת תעופה אחרת אשר יש לה הסכם שיתוף פעולה עם המועדון.

11.12  באפשרות החבר בלבד להעביר את זכאותו לכרטיסי בונוס ושדרוגים מחשבונו לכל אדם, אם ציין זאת מראש בעת ביצוע ההזמנה והנפקת הכרטיס, בכפוף להוראות מיוחדות הקובעות אחרת.

11.13 לא ניתן לשנות את שם הנוסע לאחר הנפקת כרטיס הבונוס.

11.14  לא ינתנו הנחות מכל סוג בתעריפי כרטיסי בונוס (הנחת ילדים, צעירים, סטודנטים או גמלאים).

11.15  אל על רשאית לקבוע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ימים ו/או תקופות ו/או טיסות, שבהם לא ניתן יהיה להשתמש בנקודות שנצברו לצורך מימוש כרטיסי הבונוס ו/או להגביל את מספר המושבים הזמין לכרטיסי בונוס, לכל או חלק מהחברים, לכל או לחלק מהיעדים וכד'. לצורך כך, אל על רשאית לייחד מחלקות בונוס יעודיות לצורך מימוש כרטיסי בונוס ו/או שדרוג, אשר הקצאת המושבים בהן תהיה מוגבלת ועשויה להשתנות לפי מועד הטיסה ויעדה.

11.16  חבר, או מי שפועל עבורו, המבצע הזמנה לטיסה תוך ניצול כרטיס בונוס או שדרוג בנקודות או בכסף ונקודות חייב לציין זאת, בעת ביצוע ההזמנה.
 
11.17  כל הכללים והחוקים החלים על כרטיסי הטיסה, לרבות תנאי הכרטיס, תנאי התובלה הכללים וכללי IATA, חלים על כרטיסי הבונוס.

11.18  אופן התשלום עבור כרטיס בונוס הוא: חיוב בנקודות בתוספת מחיר מזומן המשולם בעת הכרטוס, והכולל בתוכו גם את מיסי הנמל ליעד. מחיר המזומן הקובע הוא זה שחל במעמד הכרטוס.
מספר הנקודות עבור כרטיסי בונוס ושדרוגים וכן גובה תוספת מחיר המזומן יפורסמו באתר אל על ו- UP באינטרנט לפי העניין ובמשרדי המועדון.

ביצוע הזמנה באמצעות מוקד השרות תהא כרוכה בדמי טיפול, אלא אם כן ייקבע אחרת על ידי אל על.

11.19  ניתן לבצע עצירה אחת בלבד במסגרת כרטיס בונוס הלוך חזור המונפק על טיסות אל על.

11.20  ניתן לשלב יעדים שונים בכרטיס הבונוס המונפק על טיסות אל על (Open Jaw). המחיר ייקבע על פי מחיר היעד הגבוה ביותר, לפי טבלת האזורים של המועדון. כרטיס זה אינו כולל את הטיסה המקשרת בין שני היעדים.

11.21  כרטיסי הבונוס הניתנים למימוש על טיסות אל על ו- UP יונפקו ליעדים שאל על ו- UP טסה אליהם ומהם בלבד. לא ניתן להנפיק כרטיסי בונוס או שדרוגים, לפי העניין, על טיסות מיוחדות שלא קיימות בלו"ז הטיסות של אל על או UP (לעניין הנפקת כרטיסי בונוס).

11.22 בגין מקרים של אי הופעה לטיסה על ידי נוסע אשר רשום לטיסה ואשר אמור לטוס באמצעות כרטיס בונוס ייגבו דמי טיפול, בהתאם להוראות הנהלת המועדון.

11.23  לא ניתן לבצע שדרוג על שדרוג מכל סוג (לדוגמא, שדרוג ממחלקת תיירים למחלקה ראשונה). כמו כן, לא ניתן לבצע שדרוג בטיסות UP.

11.24  תהליך שדרוג מראש באמצעות נקודות יתבצע באופן הבא:

    ביצוע הזמנה במחלקה הגבוהה (עסקים או ראשונה) (שדרוג למחלקת עסקים יתאפשר בהזמנת טיסת אל על בתעריף מחלקת תיירים - M/S/Y ,למעט משוויץ - בתעריף מחלקה Y בלבד, ושדרוג למחלקה ראשונה יתאפשר בהזמנת טיסה בתעריף מחלקת עסקים - C או I).
    כרטוס ההזמנה במחלקה הגבוהה. הנקודות ינוכו אוטומאטית מחשבונך במעמד הכרטוס.

11.25  ניתן לשדרג כרטיס באמצעות שדרוג בנקודות עד 24 שעות לפני הטיסה. לא יתאפשר שדרוג באמצעות שדרוג בנקודות בשדה התעופה לפני הטיסה.
 
11.26  כרטוס אלקטרוני- כל כרטיס בונוס ביעדים שאליהם קיים כרטוס אלקטרוני מחייב כרטוס אלקטרוני. כל בקשה להנפקת כרטיס שאינו אלקטרוני ליעדים אלו - כרוכה בתשלום. כרטיס שהונפק ליעד שאין בו כרטוס אלקטרוני ושונה ליעד בו הכרטוס אלקטרוני - מחייב כרטוס אלקטרוני, ולהיפך.
לפרטים

שדרוגים מוזלים של הרגע האחרון

12.1  השדרוג המוזל של הרגע האחרון יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על. אל על רשאית שלא להעניק את השדרוג מסיבות שתלויות בה ואף רשאית לשנות את תנאי השדרוגים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

12.2  זכאות לשדרוג:
12.2.1  חברים במעמד טופ פלטינום, פלטינום וזהב זכאים לשדרוג 48 שעות לפני הטיסה וכן לשדרוג מוזל של הרגע האחרון בשדה התעופה על פי הקריטריונים הבאים:

    צבירת מינימום הנקודות הדרוש לשם שדרוג למחלקות היוקרה, בטיסות אל על ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים.
    קדימות החברים ברשימות השדרוג תיקבע על פי הסדר הבא: סוג הכרטיס שרכשו (מחלקת הקנייה), מעמד החבר (טופ פלטינום, פלטינום, זהב, כסף), החזקת כרטיס אשראי FLY CARD PREMIUM, מספר הנקודות שנצברו בחשבון מטיסות אל על בלבד ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים וכן תאריך הצטרפות למועדון.

12.2.2  חברים במעמד כסף זכאים אך ורק לשדרוג 48 שעות לפני הטיסה ובלבד שעמדו בקריטריונים הנקובים בסעיף 1 לעיל.

12.2.3  חברים המחזיקים בכרטיסי בונוס או בכרטיסי הנחה לסוגיהם (לרבות הנחה למשפחות עובדי חברות תעופה, כרטיסים בהנחת ילדים וכו') לא יהיו זכאים לשדרוג מכל סוג.

12.2.4  על מנת להופיע ברשימות השדרוג על החברים להבטיח כי מספר החבר שלהם ומספר טלפון זמין שלהם נרשמו בהזמנה וכי הינם מחזיקים בסוג כרטיס הטיסה המתאים, על פי כללי מועדון הלקוחות.

12.3  מחירי השדרוגים יפורסמו באתר אל על באינטרנט ובמשרדי הנהלת המועדון. אל על רשאית לשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

12.4  ילדים בגילאי 2 - 12 אינם זכאים לשדרוג מוזל של הרגע האחרון אף אם מעמד החברות במועדון בו הם מחזיקים היה מאפשר להם זאת, ואף אם הם מחזיקים בכרטיס מלא שלא נרכש בהנחת ילדים. שדרוג מובטח מראש ניתן גם לילדים.

12.5 לא ניתן לבצע שדרוג בטיסות קוד שייר ובטיסות UP.

12.6 לא ניתן לבצע שדרוג בטיסות אל על שכורטסו על ידי חברה זרה (מסמכי הטיסה לא הונפקו על ידי אל על).

12א. מושבים מועדפים

רכישת מושב מועדף תתבצע בכפוף לנהלי הושבה המפורטים באתר אל על. ההרשמה לשירות אינה מהווה התחייבות מצד אל על להקצות מושב לנרשם. קבלת המושב תהיה בעת ביצוע הבידוק בשדה התעופה ובהתאם לזמינות המושבים בטיסה.

אתר האינטרנט ופניה למועדון

13.1  חבר יוכל לקבל מידע ושירותים באמצעות אתר האינטרנט או טלפונית, באמצעות קוד סודי ראשוני שיספק מועדון הלקוחות וכן מספר פרטים אישיים. בגין שירות טלפוני יגבו דמי טיפול בסכום שיתעדכן על ידי אל על מעת לעת.

13.2  באחריות החבר לשנות את הקוד הסודי עם כניסתו הראשונה למערכת ולשמור עליו במקום בטוח ומוגן מפני חשיפה. מסירת הקוד הסודי לאחר, לרבות לסוכן נסיעות, הינה באחריותו הבלעדית של החבר, ואל על לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

13.3  כל פנייה שהיא למועדון לשם קבלת מידע ו/או  ביצוע פעולות בחשבון, על ידי החבר או בא כוחו, בין בעל פה ובין בכתב, תחייב את הפונה להזדהות בשם החבר , מספר חבר קוד זיהוי טלפוני או סיסמת אינטרנט.

כללי

14.1  חבר שחל שינוי בכתובתו, יודיע על כך להנהלת המועדון, באמצעות אתר האינטרנט או בכתב - באמצעות הפקס או הדואר.

14.2  שינוי שם החבר או מספר דרכון יעשה בכתב להנהלת המועדון, בצירוף צילום נאמן למקור של תעודת זהות, דרכון או תעודה רשמית אחרת המעידה על השינוי ומניחה את דעתה של הנהלת המועדון.

14.3  לאחר ההצטרפות למועדון,  ייכללו פרטי החבר במאגר מידע רשום של לקוחות אל על.
בכפוף להוראות כל דין, אל על תעשה שימוש במאגר המידע כאמור לצרכים שיווקיים, כולל דיוור ישיר של עלוני מידע והצעות מיוחדות לחברי המועדון, העברת לרבות העברת מידע לשותפים - ככל שהדבר דרוש לשם קיום שיתוף הפעולה ולשם הענקת שירותים ייחודיים והטבות ללקוחותיה וכן תבצע פעולות נוספות במסגרת פעילותה השוטפת. במקרה שהחבר איננו מעוניין להימנות ברשימת הדיוור (מכל סוג שהוא), עליו להודיע על כך לאל על, באמצעות האינטרנט או בהודעה בכתב באמצעות הפקס או הדואר.

14.4  אל על תהיה רשאית למסור כל מידע הנוגע לנקודות שנצברו מטיסות שמומנו על ידי תאגיד או גורם אחר כלשהו, אשר אצלו או עבורו מועסק החבר ו/או אשר החבר טס מטעמו, לרבות גופים ממשלתיים, וכן היא תהיה רשאית למחוק נקודות ו/או לבטל הטבות אחרות בהתאם לדרישת אותו תאגיד או גורם, מבלי לגרוע מזכותה לבצע את הפעולות המנויות בסעיף 4.2 לעיל. לחבר לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 
14.5  הנהלת המועדון תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את אופן הדיוור לחברי המועדון, וכן האם לבצע דיוור בכלל, ואם כן - האם לדוורו לכלל חברי המועדון או לחלק מהם בלבד. דיוורים אשר יבוצעו בדואר ישלחו לכתובת הרשומה בחשבון החבר, אלא אם מסר החבר למועדון כתובת אחרת. דיוורים מחברים למועדון יישלחו למועדון או לכתובת הנציגות בחו"ל כפי שמופיעה בחוברת המועדון או באתר האינטרנט. אל על לא תהא אחראית לדואר שאיחר, אבד או לא הגיע ליעדו מכל סיבה שהיא.

14.6  אל על תהא רשאית להתאים תקנון זה ואת הכללים הנובעים ממנו לתקנות ולחוקים הנהוגים במדינה מסוימת אשר בה פועל המועדון. במקרה כזה, יחולו על החברים באותה מדינה כללי המועדון המתוקנים.

14.7  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

14.8  שום ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון זה לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב על ידי אל על, ושום איחור בשימוש ו/או עמידה על זכויותיה של אל על לא ייחשב כויתור, ואל על תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, במלואן או בחלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בכל עת שתמצא לנכון, ובכלל זה לגרוע או למחוק נקודות, לבטל שוברים והטבות אחרות ולשנות מעמד של חבר, היה ויימצא כי נצברו ו/או הונפקו ו/או הוענקו עקב טעות.

14.9  אל על אינה אחראית ולא תישא בכל מס, כגון - מבלי לגרוע מכלליות האמור - מס הכנסה אשר חבר עלול להיות חייב בו כתוצאה מצבירת נקודות ו/או הטבות אחרות ו/או מימושן בכל צורה שהיא. החבר לבדו יחוב במס כאמור, אם חל. אל על ממליצה לחברים לקבל מידע נוסף בנושא זה מרו"ח או יועץ מס. אל על תהא רשאית להעביר לרשויות המס פרטים בדבר צבירת נקודות ו/או הטבות אחרות ו/או מימושן בכל צורה שהיא, על ידי החברים, בכפוף להוראות כל דין.

14.10  תקנון זה יפורש לפי חוקי מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה בקשר לתקנון זה ולזכויות ולחובות הנובעות ממנו.

פרסום התקנון וכלליו

15.1 התנאים המפורטים בתקנון זה וכן כללי התוכנית המפורסמים מעת לעת על ידי אל על באתר האינטרנט של אל על, הם הכללים המחייבים את אל על ואת החברים. במקרה של סתירה בין התקנון או כלליו בתקנון המפורסמים באתר אל על, לבין  כללים המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר הם אלה אשר יקבעו ויחייבו.

15.2 באחריות החבר לעקוב אחר שינויים והודעות המפורסמים באתר אל על ו- UP באינטרנט.

15.3 כללי התוכנית או חלק מהם יופצו מעת לעת לחברים או לחלק מהם - על פי שיקול דעתה הבלעדי של אל על - באינטרנט, בדואר האלקטרוני, בעלוני מידע או בדיוורים תקופתיים.